Anställning utan skriftligt anställningsavtal

2017-03-10 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag arbetar på en kommunal arbetsplats sen den 21/11-2016 och har fortfarande inte skrivit på något anställningsavtal. Betyder det att jag är tillsvidareanställd då? Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras bla. i lagen om anställningsskydd (LAS). Att nämnas redan nu är att stora delar av LAS är semidispositiv, vilket innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Du gör därför klokt i att undersöka om ni är bunden av något kollektivavtal på arbetsplatsen med avvikande bestämmelser från vad LAS ger uttryck för.

Anställningsavtal?
Anställningsavtalet brukar karakteriseras som ett konsensualavtal. Härmed avses att det för att avtal ska uppkomma är tillräckligt att parterna är överens. Någon särskild form krävs inte, så det finns alltså inget krav på skriftlighet för att ett avtal ska gälla. Ett muntligt avtal är fullt tillräckligt.

Enligt LAS så har arbetsgivaren en skyldighet att senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta, skriftligen informera om alla anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta framgår av LAS 6c §, som du hittar här. Detta skulle kunna ses som en bekräftelse på det som ni har kommit överens om vid ingåendes av anställningsavtalet.

Anställningsform?
Enligt 4 § LAS så är utgångspunkten och presumtionen när anställningsavtal ingås att anställningen gäller tillsvidare. I den mån inte annat avtalats så ska anställningen alltså betraktas som en tillsvidareanställning.

Från denna huvudregeln och presumtionen om tillsvidareanställning kan det emellertid finnas undantag i det särskilda fallet. Det kan tänkas att det finns arbetsplatser där arbetstagare alltid anställs på prov initialt, och att därmed sedvänjan kommer få genomslag och vända presumtionen. Presumtionen skulle då exempelvis kunna vara provanställning istället. Men detta är då ett undantag från huvudregeln och beror vad som förevarit på arbetsplatsen samt förhållandets natur.

Enligt 5 § LAS får tidsbegränsad anställning ingås i form av en allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67. Enligt 6 § LAS är provanställning också en tillåten form av tidsbegränsad anställning.

Bevisbördan?
Eftersom att tillsvidareanställning är presumtionen och huvudregeln, så innebär det också att om arbetsgivaren påstår annat så är det denna som har att bevisa detta. Om arbetsgivaren påstår att anställningsavtal har träffats på begränsad tid så är det denna som har bevisbördan för sitt påstående. En arbetsgivare bör således förvissa sig om att redan från början klargöra att det rör sig om en tidsbegränsad anställning.

Arbetsdomstolen har i fallet AD 1990:92 sagt att ”en arbetstagare ska betraktas som tillsvidareanställd, om han eller hon har tillträtt en anställning utan att arbetsgivaren har klargjort eller det på annat sätt har blivit klart att det skulle vara fråga om en tidsbegränsad anställning”.

Om du inte har en tillsvidareanställning så skulle det kunna tänkas att du har en provanställning, som är tillåtet enligt LAS upp till sex månader. Dessutom kan din anställning vara en allmän visstidsanställning, som kan ses som en förlängd provanställning, och som är fri att använda upp till två år.

Sammanfattning
Anställningsavtalet är ett konsensualavtal och det krävs inte ett skriftligt anställningsbevis för att anställningsavtal ska anses ha ingåtts. Huvudregeln och presumtionen är att ert anställningsavtal gäller tillsvidare enligt 4 § LAS. I den mån din arbetsgivare påstår annat så är det denna som har att bevisa att så är fallet.

Rekommendation
Eftersom du enligt LAS 6c § har rätt att få ett skriftligt anställningsbevis så gör du klokt i att begära det av din arbetsgivare, för att du på så sätt kan få klarhet i under vilka villkor du har anställts och i vilken anställningsform.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och all lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (793)
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?
2021-07-06 Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Alla besvarade frågor (94271)