FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet24/05/2017

Ansökan om lagfart och Inskrivningsmyndighetens handläggning

Vad händer om man inte få lagfart efter tre månader på en fastighet?

Förlängs tiden (3 mån.) om köpet överklagas i länsrätten?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag antar i mitt svar att du menar att det pågår en tvist om återgång av köp av fastighet eller att någon har hävdat bättre rätt till en fastighet som du har köpt.

Reglerna om lagfart regleras i 19 - 20 kap jordabalken. Lagfarten utgör ett bevis på vem som äger en viss fastighet och därför måste man inom tre månader ansöka om lagfart när man köper en fastighet. Allmänt gäller att den som söker lagfart skall ge in fångeshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet. Den myndighet som handlägger lagfarter är inskrivningsmyndigheten lantmäteriet. Bestämmelser finner du i 20 kap 1 - 5 §§ JB

Svar

Med den information du har givit anser jag att det är mest troligt att Lantmäteriet vilandeförklarar din ansökan om lagfart till dess att ni får en laga kraft vunnen dom i er tvist. Jag kan dock inte med säkerhet avgöra hur deras myndighetshandläggning kommer att ske i ditt fall, baserad på uppgifterna i din fråga.

Redogörelse

Lantmäterimyndigheten kan antingen, bevilja, avvisa, avslå, ge uppskov eller vilandeförklara en ansökan om lagfart. De grunder på vilka inskrivningsmyndigheten kan vilandeförklara en ansökan om lagfart finns i 20 kap 7 § JB, som anger 13 olika skäl till varför en lagfartsansökan ska vilandeförklaras. Enligt punkten tre ska en lagfartsansökan vilandeförklaras om rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten eller om bättre rätt till denna. Enligt lagtextkommentarer anses rättegång pågå till dess att dom i målet vunnit laga kraft. Det finns ingen exakt tidsfrist för vilande lagfarter, utom i fall när överlåtarens underskrift inte är styrkt av två vittnen, enligt 20 kap 8 § JB.

När du får ett beslut från inskrivningsmyndigheten kommer det meddelas i beslutet vad som brister i din ansökan, och hur du ska göra för att uppfylla kraven. Ibland finns även en tidsfrist för när komplettering senast ska göras, annars kan ansökan avvisas. Finns inget slutdatum kan du i teorin ha vilande lagfart hur länge som helst, men Inskrivningsmyndigheten kommer när de anser det lämpligt följa upp ärendet och kan då vid ett senare tillfälle avvisa eller bevilja din lagfartsansökan.

”Ett beslut om vilandeförklaring föregås av att ansökan prövas i sak och att Fastighetsinskrivningen vid denna prövning finner att ansökan inte ska avslås men att den inte heller kan bifallas på grund av att något av de hinder som räknas upp i lagrummen ovan föreligger. Föreligger även uppskovsgrunder ska ansökan inte vilandeförklaras utan istället skjutas upp. Denna prövning bör göras så fullständig att alla hinder mot bifall av ansökan som kan finnas upptäcks och anges i beslutet. Även om Fastighetsinskrivningen vid prövningen inte upptäcker samtliga hinder ska ett senare upptäckt hinder beaktas. Att det eller de hinder som angetts i beslutet undanröjts, utesluter således inte att ansökan likväl avslås eller förklaras vilande på nytt på grund av någon omständighet som förelåg redan från början men då förbisågs eller inte var känd för Fastighetsinskrivningen. Likaså kan en ny vilandeförklaring beslutas om det tillkommit någon ny omständighet som, om den funnits från början, skulle ha lett till vilandeförklaring, prop. 1970:20 del B 1 s. 525. Sökanden ska genast underrättas om ett beslut om vilandeförklaring. Beslutet ska motiveras, 19 kap. 20 § JB och skälen ska antecknas i akten, 19 kap. 19 § 2 st. JB vilket görs automatiskt i och med handläggningen. Om en ansökan förklarats vilande får Fastighetsinskrivningen förelägga sökanden att visa om det hinder som föranlett vilandeförklaringen har undanröjts, 19 kap. 17 § JB.

När en ansökan fullföljs ska Fastighetsinskrivningen pröva ärendet utifrån samma förutsättningar som om det handläggs för första gången. Ansökan kan således bifallas, förklaras vilande på nytt, avslås eller skjutas upp. En ny vilandegrund kan komma i fråga, om Fastighetsinskrivningen vid granskningen upptäcker något hinder för bifall som inte angetts i det tidigare beslutet om vilandeförklaring. Om Fastighetsinskrivningen finner att en ansökan som har förklarats vilande ska avslås, ska sökanden först beredas tillfälle att yttra sig, 19 kap. 18 § 1 st. JB” (källa 2017-05-24: https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/andra-agare/handledningar-och-information/handbok-fastighetsinskrivning.pdf)

Rekommendation

Jag rekommenderar att du kontaktar Lantmäteriet om du har frågor om deras handläggning eller har tilläggsuppgifter till din lagfartsansökan.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Om något i mitt svar är oklart kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,


Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”