Anmälningsplikt bidragsbrottslagen

2018-01-10 i Myndigheter
FRÅGA
AnmälningspliktFinns det anmälningsplikt för myndigheter,kommun och/eller arbetslöshetskassa i bidragsbrottslagen?Om JA. Är det i så fall ett brott mot samma lag för t.e.x kommun att underlåta att anmäla om det finns kännedom om bidragstagare som lämnat felaktiga uppgifter ?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det korta svaret på båda dina frågor är ja. Det finns en skyldighet för myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor att anmäla välgrundade misstankar om bidragsbrott, att anmäla välgrundade misstankar är också något som myndigheterna måste göra. Du får ett längre utvecklat svar här nedan.

Bidragsbrottslagen

Enligt 1 § i bidragsbrottslagen (2007:612) gäller lagen för bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål, som beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassor och kommunerna i landet.

Om myndigheter eller kommuner misstänker att någon tagit emot ett bidrag på fel grunder (och därmed kan misstänkas begå brott enligt bidragsbrottslagen) är myndigheterna eller kommunerna, enligt 6 §, skyldiga att anmäla detta till polis eller åklagare för utredning. Bestämmelsen innebär en obligatorisk anmälningsskyldighet i dessa fall.

En anmälan bör ske när det finns en välgrundad anledning att anta att ett brott har begåtts. Eftersom det föreligger en skyldighet att anmäla finns det inte heller möjlighet att avstå. Någon bedömning av om den bevisning som finns är tillräcklig för lagföring ska inte göras av den anmälande myndigheten, utan anmälningsskyldigheten inträffar bara man har en "välgrundad anledning" att anta att det har skett ett brott mot lagen.

Enligt 2 § kan den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, begå ett brott mot bidragsbrottslagen. Det kan också vara ett brott att i vissa fall låta bli att anmäla ändrade förhållanden om uppgiften är av betydelse för det bidrag man får, exempelvis att den som uppbär sjukpenning inte anmäler att man börjar arbeta igen.

Tjänstefel

Om en tjänsteman (t.ex. på en kommun) åsidosätter att göra vad som gäller för uppgiften (t.ex. sin anmälningsskyldighet enligt bidragsbrottslagen) vid sin myndighetsutövning kan det eventuellt vara ett tjänstefel. Enligt 20 kap 1 § brottsbalken gäller att den som i sin myndighetsutövning uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom handling eller underlåtenhet, åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för tjänstefel. Det kan alltså eventuellt vara ett tjänstefel att inte göra en anmälan som man är skyldig att göra i sin myndighetsutövning. För ansvar krävs dock att felet i så fall är så grovt att det inte kan anses som en "ringa" gärning.

Vänliga hälningar//

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (463)
2022-01-05 Kan man överklaga ett nekat tillstånd från IVO?
2021-12-16 Går det att byta efternamn om samtycke från samtliga som bär efternamnet inhämtas?
2021-12-15 God man som missköter sig
2021-12-11 Finns det lagstiftning som ser till att myndigheter är opartiska?

Alla besvarade frågor (98667)