Angående underhåll av väg

2017-12-06 i Servitut
FRÅGA
Hej Vi har ett vägservitut och är härskande fastighet. Den tjänande fastigheten, har numera en ägare som inte är så bra på att gräva men som anser att allt som görs på hans mark skall han gräva eller arbetsleda. Har han rätt att ställa dessa krav? Kan vi kräva att få offert från en entreprenör eller rent av själva ta in en entreprenör? Servitutet är del av en fastighetsreglering som genomfördes 1987 mellan flera fastigheter, där en gammal samfälldavägen från laga skiftet 1856 togs bort och den nu gällande sträckningen skrevs in.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Din fråga är utan vissa tolkningsmetoder svår att ge ett klart svar på. Till att börja med kommer jag ställa upp en utgångspunkt, vilken jag sedan kommer att dra mina slutsatser ifrån.

Utgångspunkter

I 14 kapitlet 6 § Jordabalken (1970:994) anges att ägaren av den härskande fastigheten ska uppträda så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än vad som är nödvändigt. Vidare anger paragrafen, i stycke 2, att om servitutet är en väg så ska denna av den tjänande fastigheten behandlas på ett sådant sätt att skada eller olägenhet inte vållas i onödan.

Som förklaring till lagtext är det allmänt vedertaget inom juridiken att konsultera förarbetet till lagen. För att kunna skapa en bättre tolkning av den. I proposition 1970:20 B 2 återfinns på sida 736 vissa uttalanden som kan vara behjälpliga för att klargöra din situation. Där anger lagstiftaren att det andra stycket tar sikte närmast på det fall att ägaren av den tjänande fastigheten inte åtagit sig att själv ombesörja underhållet av väg.

Tolkningen

Det tycks som att lagstiftaren inte har funderat kring vad man ska göra när markägaren "inte är så bra på att gräva". Däremot visar det ovan skrivna att om han inte alls hade blandat sig i detta så hade du kunnat ombesörja underhållet på eget bevåg.

Jag måste nu fundera vidare för att kunna ge dig ett svar. Först och främst har vi en stark äganderättsskydd i Sverige och det skulle inte vara logiskt eller systematiskt att låta grannar kunna tvinga en annan fastighet till åtgärder som de inte är skyldiga till att företa. Det skulle så att säga bryta mot de grundprinciper vi har kring äganderätt och fastighetsrätt i Sverige.

Samtidigt så kan du ställa vissa krav

Vägen ska uppfylla sådana krav som är standard för att du ska kunna begagna dig av den. Om du bedömer att vägen inte uppfyller detta så kan du vidta åtgärder. Jag vill dock vidhålla min ståndpunkt att huvudregeln är som ovan. Du kan inte vid det här skedet tvinga den tjänande fastighetens ägare att upphandla underhållet.

Min bedömning kan också vara annorlunda

Ansvaret för enskild väg ligger på de enskilda väghållarna.

Oftast bildar man en organisation som har som ändamål att sköta en enskild väg men det förekommer också att skötseln regleras genom ett avtal mellan dem som har intresse av vägen eller att vägen sköts av en ideellt bildad förening. Det finns tre former av skötsel av enskilda vägar: vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. Gemensamt för dessa tre organisationer är att de är bildade vid en lantmäteriförrättning. Hur väghållningen skall fungera regleras genom ett beslut av den lantmätare som utför förrättningen. Organisationerna måste sedan anta stadgar som reglerar förvaltningen m.m.

Om något av instituten är för handen så får du återkomma. Detta då det kan förändra min bedömning. Mig når du på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig häslning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (310)
2021-12-03 Vad bör stå med i ett servitut?
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Alla besvarade frågor (97676)