Angående envarsgripande

FRÅGA
Hej! Vi jobbar som uniformerade väktare på en galleria. Vid tidigare grip har väktare gripit personer efter larmbågar utanför butiken i sin ordning, men har sen valt att stå kvar mitt i kundingången öppet för att invänta polis. Det finns servicegångar ungefär 20 meter från varje butik, Är det ett problem för väktarna att förflytta den gripna personen till de kameraövervakade servicegångarna i väntan på polis, med eller utan den gripnes medgivande? Enligt vissa ska detta vara grå-zon eller t o m mot lagen...Syftet med flyttningen är att förhindra att den gripnes ev. sällskap ska komma och störa i väktarens utförande, ha kameraövervakning över ev. händelser efter gripet för väktarens och den gripnes säkerhet, och för att skydda den gripnes integritet.Ska skriva en instruktion på detta till väktarna och skulle vilja veta vad som gäller.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att ni är "vanliga" väktare och inte ordningsvakter. När ni således griper personer som ni misstänker begått brott så gör ni det med den rätt som envar har genom 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken; nedan RB, ett sk. envarsgripande. Jag utgår också från att ni är införstådda i de grundläggande förutsättningarna för att ett sådant gripande ska vara korrekt, dvs. att brottet måste ha fängelse i straffskalan, och att det bara är tillåtet att gripa någon på bar gärning eller flyende fot. Det jag redogör för här är snarare just möjligheten att förflytta den gripne efter ett gripande. Området är rättsligt komplicerat, så jag ska redogöra för detta tämligen sammanfattat utifrån de källor jag har hittat.

För det allmänna, dvs. staten, gäller den fundamentala legalitetsprincipen, vilken skyddar medborgarna från myndighetsutövning som innefattar frihetsberövande utan att ha stöd i lag, se 2 kap. 8 och 20 §§ regeringsformen. För staten, t.ex. polisen, är det således lagen som ger rätten och sätter gränserna för frihetsberövanden. När det gäller privatpersoner finns ingen motsvarande princip, utan då är det snarare brotten som motsatsvis sätter gränserna för vad som är tillåtet. Angående gripande är det främst reglerna olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken; och ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken, som ligger nära till hands. Om ett gripande inte är utfört i enlighet med institutet envarsgripande kan det således bli brottsligt enligt ovannämnda brottsbestämmelser.

En polis kan inte åberopa regeln om samtycke i 24 kap. 7 § brottsbalken för att rättfärdiga ett tvångsmedel. Det kan dock privatpersoner som griper göra. Det är främst denna regel som är av stor betydelse för er när ni griper en misstänkt. Så länge ni har ett samtycke till gripandet, till att gå undan in på ett kontor eller in på servicegångar etc, så är det inte möjligt att hävda att ni gjort något otillåtet. Samtycket behöver inte vara uttalat, utan det kan vara ett tyst inre samtycke. Dessutom är det så att även ett felaktigt uppfattat samtycke kan medföra att möjlighet att fälla för brott kan försvinna pga. uppsåtsbrist.

Såvida gripandet går till så att den misstänkte blir ombedd, efter det att denne blivit införstådd med att denne är misstänkt för brott, att följa med in i servicegången så att saken kan redas ut i lugn och ro, och den misstänkte samtycker till detta och följer med "av sig själv", är detta tillåtet. Om den gripne dock motsätter sig att följa med bortfaller möjligheten för er att förlita er på samtyckesgrunden. Det blir i sådant fall inte möjligt för er att förflytta personen med våld utan att förmodligen begå ett brott. Envarsgripande innefattar inte någon rätt att förflytta den gripne annat än i den mån det är praktiskt motiverat inför ett överlämnande av den gripne till polisen. Om den situationen uppstår att den gripne motsätter sig förflyttning, torde ni göra bäst i att bara se till att personen stannar kvar på platsen tills dess polisen kommer. Att hålla kvar den gripne, i den mån det behövs, genom att t.ex. ta tag i dennes arm är tillåtet, se Göta hovrätt i mål B 1395-12.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (227)
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?
2020-12-31 Kan åklagaren bestämma med vilka personer kommunikation får ske för en häktad person?
2020-12-25 Får man tala med sin dotter om man är häktad med restriktioner?
2020-12-22 När kan man anhållas?

Alla besvarade frågor (88281)