Angående arbetsgivarens insyn i arbetstagarens privata förhållanden

2019-04-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Söker stöd i lagen beträffande försvar, angående senaste tidensutveckling på arbetsplatser som går under definitionen "skyddsobjekt"Arbetsgivaren (i detta fall flygplats) har bestämt och kräver nu en fullständig insyni arbetstagarnas: * familjerelationer / vad man gör PRIVAT med fru & barn* hur förhållandet till maka/make är * hur många vänner man har och vad man gör tillsammanstillika vad som sägs.* Hur ekonomin ser ut, hur stor skuld/er man har* Hur storleken på alkoholintaget är mm.mm.Ovan är bara några exempel på vad som kommer att frågas.Arbetsgivaren har dessutom haft full kännedom om dettaförfarande i samråd med flygplats-operatörensedan ett år tillbaka.Man har alltså medvetet undanhållit denna information för arbetstagarna!Att bli tvungen att totalt exponera sitt privatliv på detta sättär som jag ser det: * försök till åsiktsregistrering* otillåtet intrång i individers privatliv.Frågor av en sådan här natur, torde bara kunna ske genom nödgade åtgärderdå t.ex en seriös misstanke om terrorist-handling skulle kunna föreligga.Dvs en skälig brottsmisstanke som leder till förhör?Är inte också detta föremål för att kräva ett domstolsbeslut?Ser fram emot svar till vilken/vilka paragrafer/stycken i lagenjag kan åberopa för att bygga ett försvar gentemot arbetsgivarenss.k. initiativ.Vänlig hälsning:från en flyplatsarbetare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga som att du önskar vägledning om vad din arbetsgivare har rätt att fråga dig om och vad arbetsgivaren har rätt att få insyn i inom ramen för din anställning.

Jag vill inledningsvis framhålla att vi har lagstiftning som är till för att skydda den personliga integriteten. Av bland annat Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) artikel 8 har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. I svenska lagar framgår även av exempelvis regeringsformen 2 kap. 6 § andra stycket att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Observera dock att denna bestämmelse endast avser ett skydd gentemot det allmänna.

En arbetsgivare kan i regel inte tvinga en arbetstagare att besvara frågor som arbetsgivaren önskar svar på. I den mån frågorna är av stor betydelse för anställningen och arbetet kan dock en vägran att besvara frågor från arbetsgivare eventuellt utgöra saklig grund för uppsägning. Rimligtvis borde i så fall arbetsgivarens intresse av att veta sådan information väga tyngre än den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten för att arbetsgivaren.

Vissa arbeten kan vara av sådant slag att arbetsgivaren exempelvis anses ha ett tungt vägande intresse av information som annars anses vara av personlig karaktär. I detta fall vet jag inte om en flygplats anses ha ett sådant berättigat intresse. Då du nämner att flygplatsen är ett så kallat "skyddsobjekt" kan det dock tänkas att arbetsgivaren har ett tungt vägande intresse av viss information på grund av behovet av säkerhet på arbetsplatsen. Frågan man däremot kan ställa sig är om arbetsgivaren har ett sådant berättigat intresse i förhållande till varje arbetstagare eller om intresset kan väga olika tungt beroende på arbetsuppgifter och det arbetsområde som det rör sig om. Man kan även fråga sig om det verkligen är nödvändigt med en fullständig insyn i de frågor som du beskriver och om alla frågor är av betydelse för arbetet eller anställningen. Detta är dock inget jag kan avgöra baserat på den information som du ger.

Slutligen vill jag anföra att din fråga är inte helt okomplicerad och skulle behöva undersökas vidare för att ta reda på vad som gäller specifikt i ditt fall och för din anställning. Vad som står i ditt anställningsavtal kan också vara av betydelse och är något jag skulle behöva kolla på för att kunna ge ett mer utförligt svar. Jag skulle därför rekommendera dig att ta vidare hjälp utav vår juristbyrå för att undersöka ditt fall vidare. Du är i så fall välkommen att höra av dig till mig på anna.nilsson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Anna Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1726)
2020-05-30 Arbetsgivarens skyldighet vid omplacering
2020-05-30 Betalt på röda dagar?
2020-05-29 Erinran som bevismaterial
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

Alla besvarade frågor (80494)