Ändringar i mediegrundlagarna

FRÅGA
HejKan inte tolka lagar så jag undrar har riksdagen fattat beslut om begränsning av grundlag skyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

År 2003 infördes möjligheten för företag och andra enskilda att ansöka om utgivningsbevis för databaser och på så vis komma att omfattas av det särskilda skydd för yttrandefriheten som yttrandefrihetsgrundlagen (här) innebär. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de inte omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (art. 85 GDPR).

Från den 1 januari 2019 föreslås en bestämmelse införas i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen som gör det möjligt att i annan lag begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som innehåller personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär (prop. 2017/18:49 s.144). Tanken är att reglera om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som bl.a. avslöjar om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller varit föremål för straffprocessuella tvångsmedel. Följden av lagändringen blir att databaser som t.ex. Lexbase inte längre kan skyddas av utgivningsbevis, med följden att t.ex. Dataskyddsförordningens regler avseende personuppgiftsbehandling ska gälla för en sådan databas/söktjänst.

Begränsningen av grundlagsskyddet utformas genom införande av delegationsbestämmelser i 1 kap. 13 § TF och 1 kap. 20 § YGL. Enligt dessa bestämmelser ska, utan hinder av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, vad som följer av lag gälla om förbud mot offentliggörande av särskilt angivna personuppgifter i vissa uppgiftssamlingar.

Sammanfattningsvis kan sägas att genom grundlagsändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2019, kan begränsas grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär. Därigenom gäller reglerna i GDPR som skyddar den enskildes personliga integritet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (71)
2021-12-07 Omfattas hemsidor av yttrandefrihetsgrundlagen?
2021-10-04 Lexbase och yttrandefrihetsbrott
2021-09-04 Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?
2021-06-28 Omfattas Facebook grupper av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)?

Alla besvarade frågor (97717)