Ändring av arbetstidsschema

FRÅGA
Jag är schemalagd att jobba klockan 9-18 vardagar med lunch mellan kl.12-13. I fredags (11/12) fick jag veta att mitt schema är ändrat tis-fredag den här veckan (15-18/12). Jag jobbar klockan 12-24 torsdag och fredag. Övriga dagar är jag ledig. Bryter inte det mot MBL, eftersom jag med bara en arbetsdags varsel fått reda på att jag inte jobbar som vanligt under hela veckan? Jobbar som journalist är tillsvidareanställd och ansluten till Journalistförbundets kollektivavtal.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt så hör frågan om arbetstidens förläggning till arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Om en ändring i schemaläggningen dock utgör en viktigare förändring i arbetsförhållandet för dig som arbetstagare så är arbetsgivaren skyldig att på eget initiativ förhandla med den fackförening där du är medlem. Detta framgår av Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 11 § första stycket. Eftersom ändringen i schemaläggningen är tillfällig och endast omfattar två dagar så är det i detta avseende osannolikt att detta kan anses som en förändring av viktigare karaktär som skulle aktualisera förhandlingsskyldighet. Att schemaläggningen dock innebär att din arbetstid utsträcks på ett obekvämt sätt till mitt i natten kan dock tala för att detta är en förändring som typiskt sett medför att en fackförening vill få till stånd en förhandling, vilket i sin tur talar för att arbetsgivaren har skyldighet att inleda förhandling.

Något som dock är värt att notera är att du som arbetstagare som utgångspunkt har rätt till besked om ändringar i arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg, såvida inte verksamhetens karaktär omöjliggör detta eller händelser som inte kunde förutses föreligger. I de senare fallen så kan arbetsgivaren istället lämna besked kortare tid i förväg. Detta framgår av Arbetstidslag (1982:673) 12 §. Det framgår inte utifrån vad du har berättat varför arbetsgivaren har gjort en ändring, men om ändringen inte beror på en händelse som inte kunde förutses så bör inte arbetsgivaren ha någon rätt att komma med beskedet så pass sent som han nu har gjort, med hänseende till att verksamheten inte tycks vara sådan att schemaändringar behöver göras varje dag. Det ska dock beaktas att kollektivavtalet kan innehålla avvikelser från denna bestämmelse (Arbetstidslag 3 § första stycket). Det framgår dessvärre inte i exakt vilken bransch du arbetar i din egenskap av journalist, vilket hade varit behjälpligt för att avgöra vilken del av Journalistförbundets kollektivavtal som är tillämplig.

För journalister anställda inom tidsskriftsmedia och etermedia så ska de som huvudregel erhålla besked om ändringar i arbetstidsschema minst två veckor i förväg. Sådana besked får dock lämnas kortare tid i förväg vid speciella och oförutsedda förhållanden. Detta framgår av Journalistavtalet 2013-2016, § 6 Arbetstid Tidskrift 6.3 andra stycket, och § 6 Arbetstids Etermedier 6.3. För journalister inom public service så ska löpande schemaläggning göras med minst tjugoåtta dagars varseltid (Journalistavtalet 2013-2016, § 6 Arbetstid Public Service, 6.2.2.1 andra stycket). För journalister inom dagspress saknas dock särskilda bestämmelser i kollektivavtalet om besked kring schemaläggning.

Jag rekommenderar att du vänder dig till Journalistförbundet för att höra med dem om de har några synpunkter på om den tillfälliga schemaomläggningen skulle kunna anses utgöra en viktigare förändring av verksamheten. De kan säkerligen också göra en bedömning av om det senkomna beskedet om schemaändringen föranleddes av oförutsebara händelser eller inte.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll