Ändra servitut

2015-03-29 i Servitut
FRÅGA
Hej!Min fråga är:Vi bor i ett hus med lite mark till. På vår mark går det en servitut väg igenom. Hur bred ska vägen vara för att han ska kunna komma in med sin traktor och släp för att komma åt sin skog som ligger angränsande till vår mark. Vi har hästar och jag vill kunna utnyttja vår mark så mycket det går. Tyvärr går det inte att prata med denna herre om det då han är helt oresonlig. Har varit i kontakt med kommunen där vi bor och dom säger 3.5 meters bredd. Men stämmer det ? Vore tacksam för svar så vi vet vad vi kan dra linjen. Mvh J
SVAR

Tack för din fråga.

Servitut innebär en rätt att nyttja en del av någon annans fastighet för ett specifikt ändamål. Fastigheten som tillåts nyttja en annan fastighet kallas härskande fastighet och den fastighet som nyttjas kallas tjänande fastighet. I det här fallet är alltså din fastighet den tjänande fastigheten.


De finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut regleras i 14 kap. jordabalken och är en uppgörelse mellan fastighetsägarna. För att ett avtalsservitut ska vara giltigt ska det finns en skriftlig upplåtelsehandling. Det är möjligt att registrera upplåtelsehandlingen i Lantmäteriets fastighetsregister. Servitutet hänger samman med äganderätten till den härskande fastigheten, inte med personen som vid avtalstillfället var ägare till den. Registrering underlättar därför för framtida fastighetsägare, eftersom det då inte bör uppstå några oklarheter om att servitut upplåtits och vad det omfattar.


Officialservitut kallas servitut som tillkommit i enlighet med fastighetsbildningslagen. Denna typ av servitut är till skillnad från avtalsservitutet ett myndighetsbeslut, inte en privat överenskommelse. Bildandet av ett servitut fullbordas genom att beslutet skrivs in i Lantmäteriets fastighetsregister.


Hur bred vägen på din fastighet ska vara beror på omfattningen av servitutet. Servitutets omfattning bör framgå av upplåtelsehandlingen om det är fråga om ett avtalsservitut och av fastighetsbildningsbeslutet om det är fråga om ett officialservitut. Om du är osäker på vilken typ av servitut som upplåtits, bör du kunna hitta svaret i köpekontraktet för din fastighet. Ett icke inskrivet avtalsservitut framgår dock normalt inte av köpekontraktet, men den som sålde fastigheten till dig bör i så fall ha informerat om det.


Är det fråga om ett officialservitut och dess omfång är oklart, kan Lantmäteriet på ansökan av någon av de berörda fastighetsägarna pröva frågan genom så kallad fastighetsbestämning, se 14 kap. 1 och 1a §§ fastighetsbildningslagen. Frågan avgörs genom ett fastighetsbestämningsbeslut. Ett sådant beslut kan inte ändra servitutets omfattning, utan fastställer bara omfattningen så att det inte längre råder någon oklarhet.


Ett servitut kan under vissa förutsättningar ändras eller upphävas (utgångspunkten är dock att ett upplåtet servitut ska gälla). Det sker genom fastighetsreglering, vilket kan komma till stånd på ansökan av någon av fastighetsägarna, 5 kap. 1 och 3 §§ fastighetsbildningslagen. Ett krav för att fastighetsreglering ska ske är att fastighetsregleringen är nödvändig för att sökandens fastighet ska förbättras, 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen. Fler krav som måste uppfyllas för att ändring eller upphävande ska ske finns i 7 kap. fastighetsbildningslagen. Fastighetsägarna kan dock komma överens om att bortse från kraven, se 7 kap. 8 § fastighetsbildningslagen.


Denna länk leder till information om hur du får tillgång till uppgifter i Lantmäteriets fastighetsregister (exempelvis inskrivna servitut): https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/Sa-far-du-tillgang-till-Fastighetsregistret/

Denna länk leder till information om hur du ansöker om fastighetsreglering hos Lantmäteriet: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Reglera/

Julia Tigerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll