FrågaAVTALSRÄTTGåva23/03/2017

Andel i fastighet som gåva samt återvinningsregler vid konkurs

Hej!

Har för avsikt att skänka min son en andel (1/9) av en fastighet. Andelen är värderad till ca 50.000:-. Kan jag datera och underteckna gåvobrevet ex 2017-04-01, men ange att fastigheten får tillträdas först ex 2017-08-01?

När ska sonen ansöka om lagfart? Hur fungerar återvinning om jag ex skulle försättas i konkurs?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag har uppfattat att du vill ge bort en andel i din fastighet som är värd 50 000 kr till din son. Dina frågor är följande:

- Kan jag datera och underteckna gåvobrevet ex 2017-04-01, men ange att fastigheten får tillträdas först ex 2017-08-01?
- När ska sonen ansöka om lagfart?
- Hur fungerar återvinning om jag ex skulle försättas i konkurs?

Här nedan har jag försökt besvara dina frågor.

Fråga 1: Kan jag datera och underteckna gåvobrevet ex 2017-04-01, men ange att fastigheten får tillträdas först ex 2017-08-01?

Om gåvan är en fastighet eller en andel i en fastighet så finns det vissa formkrav i jordabalken (1970:994) som måste vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt. Villkoren finns i jordabalken 4 kapitlet 1 §. Gåvobrevet ska vara underskrivet av dig och din son. Din namnteckning ska vara bevittnad av två personer. Gåvobrevet ska innehålla en uppgift om objektet som ska ges i gåva och priset på denna. Det ska finnas en förklaring av gåvogivaren att egendomen/andelen ska överlåtes på gåvotagaren. Om gåvogivaren vill att ett särskilt villkor eller förbehåll ska kopplas till gåvan så måste det framgå av gåvobrevet. Det särskilda villkoret kan exempelvis handla om när tillträde ska ske. Det är alltså möjligt att underteckna gåvobrevet den 2017-04-01, men att ange att fastigheten får tillträdas först 2017-08-01.

Viktigt att tänka på:

Om du är gift ska ett skriftligt medgivande från din make/maka finnas med i gåvobrevet. Om du är skild, men har varit gift under tiden som du har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från din före detta make/maka. Är fastigheten enskild egendom kan man skicka in en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel en bodelningshandling.

Fråga 2: När ska sonen ansöka om lagfart?

Huvudregeln är att lagfart ska sökas inom tre månader efter att köpet har genomförts eller gåvan har givits enligt jordabalken 20 kapitlet 2 § 1 st. Lagfart ska sökas hos en myndighet som heter Lantmäteriet.

Fråga 3: Hur fungerar återvinning om jag ex skulle försättas i konkurs?

Regler om återvinning finns i konkurslagen 4 kapitlet. En förutsättning för återvinning är att den aktuella åtgärden inneburit en nackdel för åtminstone en borgenär. Har gäldenären gjort sig av med egendom men samtidigt fått godtagbar betalning för denna, har någon nackdel för borgenärerna inte uppkommit. Om du skulle försättas i konkurs så kommer en konkursförvaltare att förvalta din egendom. Konkursförvaltaren har rätt att gå tillbaka och ogiltigförklara alla gåvor, avtal, köp som är otillbörliga eller missgynnande för dina borgenärer (dvs. de som vill ha etalt ifrån dig).

Det finns några återvinningsregler i konkurslagen 4 kapitlet 6-12 §§ som handlar om t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld. En gåva kan återvinnas om den har skett sex månader före dagen för konkursansökan (tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående), se konkurslagen 4 kapitlet 6-12 §§ . Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer huset till ett mycket förmånligt pris.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”