Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Vi planerar att bygga en Carport på vår tomt . Tomten gränsar längskortsidan mot en granne och ena långsidan mot en en allmänning (Samfälld mark). I hörnet mellan kort och långsidan finns den plats vi har tänkt oss bygga denna Carport inkl förråd 9 m lång och 3 m bred. Kruxet är att carporten kommer att hamna med kortsidan ca 1-2 m frän nämnda allmänning och ca 1 m från grannens tomt.

Vid kontakt med kommunen så säger handläggaren följande "Enligt gällande detaljplan ska byggnad placeras minst 6 meter från gräns mot väg och minst 4 meter från annan gräns. Garage/uthus får dock placeras minst 1 meter från gräns mot granne om det bedöms lämpligt vid bygglovsprövningen. Det står allt å att det bara gäller gräns mot GRANNE inte gränser mot annat (tex "allmänning"). Min initiala bedömning är att det medför en avvikelse som inte kan ses som liten och att bygglov därmed inte kan beviljas för placering 1 meter från den "bakre" gränsen".

Jag anser att 20% av ytan nära en allmänning som är samfälld mark och består av en otillgänglig skog som dessutom ligger så pass till att det är väldigt svårt att komma ditt pga svår terräng. Finns det några juridiska argument jag kan åberopa i mina förberedande diskussioner med kommunen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som du önskar att bygga en carport och undrar hur den ska placeras i förhållande till din granne samt den allmänniga (samägda) marken.

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för tomtgränsreglerna vid planerade byggnadsverk samt lämna en kommentar kring kommunens besked som du fått.

Din fråga regleras i plan- och bygglag (PBL).

Hur får byggnadsverk placeras i förhållande till olika typer av tomtgränser?

Framförallt gäller detaljplanens bestämmelser kring hur nära du får bygga tomtgränser. Så som du beskriver kommunens besked i frågan har kommunen en gräns om 4 meter i alla de fall de inte gäller gräns mot väg. Vidare beskriver de ett undantag för garage/uthus om 1 meter från gräns mot granne om det bedöms lämpligt.

Så som jag förstår kommunens besked får alltså den sidan som står mot grannens gräns byggas närmast 1 meter från grannens gräns efter en lämplighetsprövning. Jag är osäker på om begreppet "granne" även avser allmänningens mark, isåfall får du bygga 1 meter från denna gräns förutsatt att samtycke har erhållits från samägarna.

Lagen föreskriver enbart ett krav om att grannens samtycke ska inhämtas om man avser att bygga inom 4,5 meter från grannens gräns (9 kap. 4 § 2 st PBL). Detsamma bör enligt min bedömning gälla för de som äger allmänningen (om det är kommunen som äger den måste du göra en bygglovsansökan).

Däremot bör du begära ett förhandsbesked vilket innebär att byggnadsnämnden gör en preliminär bedömning som du kan förhålla dig till. Denna är sedan bindande 2 år efter det att den meddelats (9 kap. 17-18 §§ PBL).

Angående din slutsats

En avvikelse ska förstås i ljuset av syftet med den rådande detaljplanen. Det är därför svårt för mig att dra några slutsatser vad gäller hur bestämmelserna i just ditt område ser ut. Min bedömning är att så länge byggnadsverket planeras enligt detaljplanen sker inga syftesöverträdelser och därmed ska bygglov beviljas.

Slutsats

Kommunen har i detaljplanen bestämt att byggnadsverk får alltid byggas inom 4 meter från grannens tomt och 1 meter ifrån efter lämplighetsprövning. Du bör lämpligen kontakta kommunen och få ett förtydligande på vilka begränsningar som gäller för gränsen mot allmänningen och således vilka åtgärder du måste vidta för att få till stånd ett bygglov (om det behövs).

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”