Allmänna handlingar

FRÅGA
HejHar i tredje land boende utlänningar - oavsett om de är EU-medborgare eller ej - rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter baserat på TF 2:1?Får begäran skrivas på engelska eller måste den skrivas på svenska?Finns det praxis (JO motsv) som stöder svaren på dessa frågor?Stort tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem kan begära ut allmänna handlingar?

Precis som du har uppmärksammat är det 2 kap 1 § TF som aktualiseras i detta sammanhang. Rätten tillfaller "var och en" vilket innebär att vem som helst kan begära ut allmänna handlingar. Detta är i linje med att man har rätt att vara anonym när man begär ut allmänna handlingar, under förutsättning att de är offentliga. Om man begär ut en handling som av någon anledning är sekretessbelagd kan myndigheten begära att få veta namn och syfte med begäran. Detta eftersom det kan ha betydelse för om den går med på att lämna ut handlingen trots sekretessen. I ett sådant sammanhang kan det således ha betydelse vem man är.

Vilket språk gäller?

Det finns ingen reglering som uttryckligen säger att svenska myndigheter ska kunna kommunicera på engelska, men svenska myndigheter har en ganska långtgående serviceskyldighet mot allmänheten. Eftersom engelska språket är så pass utbrett kan dina vänner förvänta sig att få svar om de skriver på engelska. Beträffande förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden skriver regeringen i förarbetet till den nya förvaltningslagen följande (prop. 2016/17:180 s. 82):

"Myndigheten måste också väga in den egna förmågan att tillgodogöra sig främmande språk. Någon särskild tolkning eller översättning från engelska, danska eller norska språket är vanligtvis inte nödvändig. Särskilt inom större myndigheter finns dessutom ofta en ännu bredare språklig kompetens som kan utnyttjas för översättningar, om myndigheten bedömer att det är lämpligt. En anställds mera översiktliga kunskaper i ett främmande språk kan också utnyttjas för att ge myndigheten en bild av om innehållet i en skrivelse är av sådan karaktär att en över- sättning är motiverad."

Samma förhållningssätt borde gälla vid behandling av begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84215)