Allmän handling och sekretess - två steg i ett led

FRÅGA
Hej,Kan ni vänligen upplysa vad menas i praktiken med TF 2 kap. 2 § punkt 3 där det står att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn?T.ex. Inspektion för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet som handlägger privatpersoners klagomål på vården. Det finns en diarieförd dokument – bedömningsstöd -angående handläggning av dessa klagomål på IVO "Tillägg till Rutin 8.2.1 Klagomål – PSL", dokument daterat 2013-11-28, dnr 1.3-36408/2013. Är denna dokument en allmän handling jag som privatperson har rätt att ta del av eller ej?Tack för information på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattning

Frågan huruvida något är en allmän handling och därefter om man får tillgång till den är ofta två separata frågor. Detta demonstreras enklast för det är så myndigheter jobbar när allmänheten begär ut handlingar, om det som begärs är en allmän handling och om det finns någon sekretess som begränsar uttagandet av den allmänna handlingen.

Finns inga hinder att lämna ut handlingarna efter dessa prövningarna ska de lämnas ut.

Utförlig redogörelse

Är det en allmän handling?

Vad som är en allmän handling definieras i 2 kap. 3 § TF, det ska enligt lagtext vara något som förmedlar information, som något skrivet eller en bild, t.ex. röntgenbild. För att den ska vara allmän ska den antingen förvaras, inkommit till eller vara upprättad hos en myndighet.

Det första kravet ska vara uppfyllt ska det alltså vara fråga om en myndighet. På IVO:s hemsida (https://www.ivo.se/om-ivo/organisation/) går att läsa att "IVO är en myndighet med cirka 630 anställda…". Det är alltså frågan om en myndighet.

För att den ska anses som allmän finns i 2 kap. 7 § andra stycket första punkten TF som säger att när något diarieförts är det allmän handling.

Det är alltså fråga om en myndighet, en handling (skrift) och den är allmän (för den har uppkommit och eller förvaras på en myndighet)

Så det du nämner i din fråga är en allmän handling.

Sen finns paragrafen du nämner, 2 kap. 2 § TF som säger att begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar får förekomma. Denna paragraf i sig nämner inga begränsningar utan säger enbart att sådana lagar får stiftas.

Är handlingen sekretessbelagd?

Ett exempel på en sådan lag är offentlighets- och sekretesslagen, som jag kommer förkorta till OSL (den finner du här).

I OSL finns från kapitel 15 – 44 olika områden där det gäller sekretess. Dokumentet du hänvisar till i din fråga är från IVO som handlägger personers klagomål på vården. Eventuellt kan det dokumentet innehålla uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd, något som skyddas av 25 kap. 1 § OSL. Det betyder att trots att handlingen är allmän kan det finnas sekretessbelagda uppgifter som hindrar myndigheten från att lämna ut allmänna handlingar.

Prövningen huruvida en myndighet får lämna ut en handling ska göras varje gång den begärs utlämnad och trots att sekretess kan föreligga nu så om det går ett par år, eller om personen som sekretessen ska skydda gett sitt godkännande, så kan handlingen lämnas ut ändå.

Huruvida handlingen du frågar om är sekretessbelagd eller inte kan tyvärr inte jag svara på då jag inte vet vad den innehåller. Men helt säkert är att det är en allmän handling. Vad du skulle kunna göra om du begär ut handlingen och den är sekretessbelagd är att be dem maskera namn så att du inte får veta vilka handlingen berör, är namnen däremot något du vill veta kan det bli svårt att lösa.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (145)
2021-10-13 Får privatpersoner köpa domar online?
2021-09-28 Har ett vittne rätt till kopia av ett förhör?
2021-08-29 Vilka handlingar har jag rätt att få ut hos polisen?
2021-08-27 Kan man se om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (97413)