FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/06/2020

Allemansrätten och bryggor på privatägd mark

Villaägarsamfällighet som äger en gemensam strandtomt. Ingen fastighet på tomten. Brygga mm. Nytt Nybyggt område har tillkommit nån km härifrån och nu ligger det mängder med folk på bryggan, så vi själva inte får plats. Kan vi på något sätt avvisa dem? Kan vi göra något som har lagligt stöd?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Allemansrätten betyder att andra personer kan få vistas på någon annans mark under den förutsättning att man inte förstör eller stör. Detta framgår av 2 kap 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap 1 § miljöbalken. Allemansrätten ger dock bara personer rätt att vistas på annans egendom i kortare perioder och ägaren får inte hindras i sin användning av bryggan.

Vid nyttjande av allemansrätten måste man ta hänsyn till hemfridszonen. Hemfridszonen är ett område som anses vara privat och ska få vara ostört, det är området som är närmast runt bostadshuset eller fritidshuset. Inom denna zon är det fastighetsägaren som har full rådighet över marken och ingen har rätt att vistas där utan lov. Inom denna zon gäller därmed inte allemansrätten. Ett problem kring detta är att det inte generellt finns något mått för hur stor hemfridszonenen är, utan detta varierar från fall till fall. Detta gäller för såväl land som för vatten.

Äganderätten begränsar dock allemansrätten, till exempel är det tillåtet med kortare förtöjning vid en brygga, så länge inte bryggan ligger på någons tomt. Den som nyttjar bryggan för kortare förtöjning får inte hindra ägaren i dennes nyttjande av bryggan. Detsamma gäller för någon som vill använda bryggan för att bada. För sådant nyttjande är det fritt att använda bryggan, så länge den inte ligger på en tomt så nära ett bostadshus att ägaren hindras i sitt nyttjande. För att andra ska få använda bryggan måste den alltså ligga utanför tomten, den måste även vara utom synhåll för ägaren, närmare bestäm från ägarens bostad. Om bryggan ligger på en tomt, innebär detta att så fort ägaren kommer till bryggan är man skyldig att lämna bryggan eftersom ägaren har rätt att utnyttja bryggan ifred utan hinder från annan.

Om bryggan ligger inom hemfridszonen får samfällighetsföreningen avgränsa tomtplatsen med staket eller häckar. Om däremot strandtomten utgör ett större markområde/strandområde och eventuella bryggor ligger en bit ifrån bostadshusen, alltså väl utanför hemfridszonen, får ni kanske acceptera att andra personer vistas och kanske till och med badar inom det område där ni har er brygga. Däremot har allmänheten ingen rätt att använda er brygga annat än för en helt tillfälligt badande. Allmänhetens användande av bryggan ska ske på ett sätt som inte innebär att skada eller olägenheter uppkommer för markägarna. Rättsfallet NJA 1996 s. 495 begränsar allemansrätten vid konstant utnyttjande av annans mark som leder till skador och olägenheter som klart överstiger vad man ska tåla i fråga om allemansrätt och rättsfallet HFD 2012 ref.70 ger viss rätt att ta ut skälig ersättning för allmänhetens användande av en anläggning.

Sammanfattningsvis gäller även allemansrätten på privata bryggor så länge dessa inte är inom hemfridszonen och så länge inte bryggans ägare blir förhindrad att använda sin brygga eller lider olägenhet på annat sätt.. Det finns inget förbud mot att tillfälligt bada vid bryggan om den ligger utanför hemfridszonen. Ni kan därför avvisa folk som upptar er brygga med hänvisning till att ni äger bryggan och att deras användning stör er när ni själva ska använda den då ni inte får plats. Se gärna https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8161-6.pdf?pid=3915.

För mer information råder jag dig att kontakta länsstyrelsen i ditt län. Hos dem kan du få information om vilka regler som gäller i ditt område, samt hur långt hemfridszonen sträcker sig på samfällighetens fastighet.

Har du några fler frågor är du välkommen att återkomma, om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000