Äktenskapsförordets påverkan vid bodelning och arvsskifte

FRÅGA
Hej, jag är 46 år och min make är 61. Vi har 2 gemensamma barn i tonåren som bor hemma. Min make har även 3 vuxna barn/särkullbarn. Vi bor i ett hus i dagsläget värt ca.5 miljoner som står helt på min man.Min make har tillgångar på ca. 800 000 och jag har ärvt 400 000 som är min enskilda egendom.Min make har tecknat en livförsäkring där jag står som förmånstagare.Behöver vi skriva/göra något för att trygga min situation om min make skulle gå bort?Min make anser att allt blir mest rättvist fördelat om vi inte skriver något. Vi vill absolut inte att någon ska känna sig fel fördelad, men jag är livrädd att min situation blir väldigt tuff. Jag har alltid arbetat i låglöneyrken och har en minimal pension att vänta. Min man tjänar heller inte nåt vidare men tillsammans klarar vi oss hyfsat.Känner att jag inte vågar använda mina ärvda pengar till guld kant på tillvaron, att jag måste spara till sen!Det känns väldigt tungt med denna oro, snälla hjälp mig.Tack snälla på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bedöma om ett äktenskapsförord är ett bra alternativ så bör man vara insatt med de konsekvenser som ett äktenskapsförord får, vilket jag hoppas kunna klargöra i mitt svar. Ett äktenskapsförord sätter lagens regler ur spel vilket kan vara till fördel men även till nackdel för en make. Det kan också göra att förhållandena blir mer rättvisa än vad en fördelning enligt lag skulle bli. Först får man alltså se på hur en fördelning mellan makarna enligt lag skulle resultera i och sedan se på om ett äktenskapsförord skulle kunna göra denna fördelning mer rättvis enligt makarnas önskemål. För att kunna avgöra detta måste man utgå ifrån de egendomar makarna innehar.

Bodelning till följd av makes död

I ett äktenskap har makarna så kallad giftorätt i den andra makens egendom. Den egendom som på detta sätt är förenad med giftorätt kallas för giftorättsgods. Denna giftorätt aktualiseras först vid en bodelning mellan makarna på grund av upplösning av äktenskapet. En upplösning av äktenskapet sker exempelvis i samband med att en av makarna dör och då görs i de flesta fall en bodelning, Äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. Vid en bodelning gör sig giftorätten gällande på så sätt att makarnas giftorättsgods läggs samman och delas lika mellan dem, Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. Egendom som är enskild ingår alltså inte i bodelningen. Det som den avlidne tilldelas i form av halva giftorättsgodset samt enskild egendom utgör den avlidnes så kallade kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap skall efter bodelningen fördelas mellan arvingarna genom ett arvskifte.

Vad en bodelning kommer att innebära i ditt fall i den mån ni inte i förväg regalerar egendomsförhållandena är alltså att all egendom som utgör giftorättsgods kommer att läggas samman och fördelas lika mellan er. Till makens halva av giftorättsgodset läggs även den egendom som är enskild. Det som en make erhåller i samband med en bodelning är således hälften av giftorättsgodset samt den egendom som är enskild.

Jag kommer att nedan kort beröra hur den egendom som du tagit upp i din fråga kommer att fördelas mellan er i en bodelning enligt lag:

De 400 000 kronor som är du har ärvt som enskild egendom skall inte ingå i bodelningen. Din mans tillgångar om 800 000 kronor att ingå om de inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller på annat sätt. För livförsäkringen där du står som förmånstagare gäller som huvudregeln att det utfallande försäkringsbeloppet inte skall ingå i din makes kvarlåtenskap, Försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 § 1 st. Det utfallande beloppet skall inte heller beaktas då man beräknar den efterlevande makens giftorättsandel eller bröstarvinges arvslott. Du som förmånstagare får alltså det utfallande beloppet utan att försäkringsbeloppet har någon inverkan när dina barn eller din makes barn/särkullbarn fördelar egendomen i bodelning och arvskifte. Huset som värderats till 5 miljoner kronor så kommer det också att ingå i bodelningen såvida den inte gjorts till enskild egendom. Viktigt att veta är att även om det är din man som helt står på huset så kan han inte helt fritt disponera över huset i det fall detta utgör er gemensamma bostad, Äktenskapsbalken 7 kap. 4 § 1 st. Din make får inte förfoga över er gemensamma bostad så att det går ut över dig utan för det krävs ditt samtycke.

Bodelning med äktenskapsförord

Om makarna inte vill att giftorättsgodset skall delas lika mellan dem vid en framtida bodelning kan de själva i ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord, på förhand reglera hur egendomen skall fördelas mellan makarna vid en framtida bodelning till följd av att äktenskapet upplöses. I äktenskapsförordet kan all egendom eller viss egendom som makarna har göras enskild, Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. samt Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Den enskilda egendomen omfattas inte av makarnas giftorätt och skall därför inte ingå i bodelningen. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt skall det upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din make. Sedan skall äktenskapsförordet även lämnas in till skatteverket för registrering, Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Mer om äktenskapsförord kan du läsa här.

Resultatet av att du och din man skriver ett äktenskapsförord är alltså att ni på förhand kan bestämma hur ni vill att egendomen skall fördelas vid bodelning.

Arvskifte

Vid arvskiftet, som sker efter avslutad bodelning, ärver i första hand den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn osv.), Ärvdabalken 2 kap. 1§. Dock ärver efterlevande make bröstarvingarna med försteg vilket innebär att deras arv skjuts upp till dess att även den efterlevande maken dör. Makesarvet omfattar dock inte särkullbarns arvsrätt och dessa har rätt att få ut sin arvslott direkt vid den först avlidne makens död, Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Detta innebär att när din make dör så kommer du att ärva era gemensamma barn med försteg men din makes barn/särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt. Så om kvarlåtenskapen utgör 5/5 så kommer du erhålla 2/5 i makesarv och de tre särkullbarnen kommer att erhålla 1/5 vardera (totalt 3/5).

Det som den efterlevande maken erhåller i makesarv har barnen efterarvsrätt i. Detta påverkar inte den efterlevande maken i större mån än genom en begränsning i möjligheten att testamentera bort egendom. Enbart det som inte omfattas av efterarvsrätten har den efterlevande maken med full äganderätt till och kan fritt testamentera bort.

Det finns dock en skyddsregel till förmån för den efterlevande maken där den efterlevande maken efter bodelningen har rätt till minst fyra prisbasbelopp. Detta innebär att om det som den efterlevande maken erhåller genom bodelningen tillsammans med enskild egendom inte uppgår till fyra prisbasbelopp har maken rätt att få egendom upp till detta belopp ur den döde makens arv, Ärvdabalken 3 kap. 1 § 2 st. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor vilket innebär att den efterlevande maken skall ha egendomar som understiger 178 000 kronor för att regeln skall bli aktuell.

Sammanfattning och råd

Det är svårt för mig att ge ett bra råd kring huruvida ni bör upprätta ett äktenskapsförord eller inte. Fördelarna med det är att ni då kan känna er säkra på hur en fördelning kommer att bli då någon av er dör. Jag hoppas att du utifrån min beskrivning av skillnaden mellan en bodelning med respektive utan äktenskapsförord fått den hjälp som du behöver för att kunna bedöma huruvida ett äktenskapsförord för er kan vara fördelaktigt eller inte.

Det är dock viktigt att veta att äktenskapsförord kan upphävas genom att man skriver ett nytt äktenskapsförord. Man kan ändra på äktenskapsförordet hur många gånger man vill. Vad som också är bra att veta är att i det fallet ett äktenskapsförord skulle ge en orättvis eller mycket skev fördelning mellan makarna vid en bodelning kan äktenskapsförordet jämkas hos domstol eller hos bodelningsförrättaren, Äktenskapsbalken 12 kap. 3 §.

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85229)