Äktenskapsförord och arvsregler för makar

2020-01-31 i Make
FRÅGA
Fråga 1: hittar inte vårt äktenskapsförord men den finns registrerad hos Skatteverket. Om jag förstår det hela rätt så är det Oki ifall jag inte hittar det?Fråga 2: vi delar på ekonomi och allt. Så det jag äger äger jag och det hon äger äger hon etc etc. Vad händer om jag skulle dö? Måste jag skriva ett testamente för hon ska ärva mina ägodelar/pengar i form av fonder/aktier? Vi är gifta. Eller går det till henne om inget annat skrivs. MvhSalar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dina frågor handlar om äktenskapsförord samt testamente och regler kring arv.

Fråga 1

Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom de äger ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Detta påverkar hur egendomsfördelningen mellan dem ska se ut vid en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt och underskrivet av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet måste utöver detta även vara inskickat till och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Har ni skickat in ert äktenskapsförord till Skatteverket och fått det registrerat där behöver ni inte ha äktenskapsförordet hemma för att det ska vara giltigt.

Fråga 2

Reglerna kring arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Om en person som avlider var gift ska dennes kvarlåtenskap (tillgångar) tillfalla den efterlevande maken. Ett undantag till denna arvsrätt är om den avlidne hade särkullbarn, det vill säga barn den avlidne inte hade gemensamt med den efterlevande maken. Dessa särkullbarn har rätt att direkt få ut sitt arv efter sin avlidne förälder ( 3 kap. 1 § ÄB). De kan dock välja att avstå från att direkt få ut sitt arv och har då istället rätt att få ut sitt arv från den efterlevande makens dödsbo (3 kap. 9 § ÄB).

Arvsrätten för efterlevande make kan även inskränkas om det finns ett testamente som säger att tillgångarna efter den avlidne ska fördelas på annat sätt. Dock kan inte den efterlevande maken göras helt arvlös utan denne har alltid rätt att få ut ett arv motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp i 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (SFB) som gäller vid dödsfallet, om det är möjligt. Vid de tillfällen då den efterlevande makens arvsandel inte når upp till detta belopp tas resterande belopp av särkullbarns eller testamentstagares andelar om sådana andelar finns. Särkullbarn får då istället ut arvsandelen efter efterlevande makens död. Ett testamente däremot är utan verkan om innehållet i testamentet skulle göra så att den efterlevande maken inte får ut detta belopp.

Till skillnad från särkullbarn har inte gemensamma barn till den avlidne samt den efterlevande maken rätt att få ut sin arvsandel eller sin laglott direkt efter sin först avlidne förälder. Istället blir de så kallade efterarvingar och har istället rätt att få ut sin del av arvet då den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Har makarna inga barn tillsammans ärver den efterlevande maken all den avlidnes tillgångar direkt (3 kap. 1 § ÄB). Har den först avlidne maken andra arvingar som lever då den efterlevande maken avlider har de däremot rätt att ärva halva dennes egendom (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattning fråga 2:

Av din fråga framgår inte om du och och din maka har gemensamma barn eller särkullbarn. Har ni gemensamma barn ärver den efterlevande maken allt om det inte finns något testamente som säger annat. Finns det däremot särkullbarn, det vill säga icke gemensamma barn, har de rätt att få ut sitt arv direkt när deras förälder avlider. Om de väljer att ta ut sin andel direkt ärver den efterlevande maken endast hälften av den avlidna makens tillgångar. Den efterlevande maken har dock rätt att få ut arv till ett visst belopp om detta är möjligt. Gemensamma barn ärver däremot först då den efterlevande maken avlider.

Har ni inga barn tillsammans ärver den efterlevande maken alla tillgångar och eventuella andra arvingar efter den först avlidne maken ärver först då den efterlevande maken avlider.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (438)
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?

Alla besvarade frågor (84634)