Äktenskapsförord - arv

FRÅGA
Vi är två makar som varken har barn tillsammans eller särkullebarn . När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapsförord om enskild egendom. När en av oss dör, ärver då den efterlevande den bortgångnas enskilda egendom eller går arvsrätten direkt över till den bortgångnas efterlevande syskon/syskonbarn. Inget testamente har upprättats.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Ett äktenskapsförord reglerar makarnas egendomsförhållanden, vad som makarna önskar ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom. Detta finns att läsa om i 7 kap 1,2 och 3 §§ i Äktenskapsbalken (ÄktB), vilken du hittar (här). Ett äktenskapsförord aktualiseras när det är dags för bodelning, vilket oftast sker vid äktenskapets upphörande. Ett äktenskap upphör antingen genom att äktenskapsskillnad eller vid en makes död, vilket följer av 1 kap 5 § i ÄktB.

Vid någon av makarnas död så sker en bodelning, och då ska makarnas egendom fördelas mellan dem, vilket följer av 9 kap 1 § i ÄktB. Det är nu äktenskapsförordet aktualiseras, för i bodelningen ska endast makarnas giftorättsgods ingå, vilket följer av 10 kap 1 § ÄktB. Har makarna sinsemellan avtalat vad som ska vara enskild egendom och giftorättsgods genom ett äktenskapsförord så gäller det även vid bodelningen vid ett dödsfall. Det ni har avtalat ska vara enskild egendom ska då undantas från bodelningen.

Vid bodelning får den efterlevande maken alltså hälften av giftorättsgodset plus sin enskilda egendom, och samma sak gäller för den avlidnes dödsbo. Säger äktenskapsförordet att all egendom är enskild, finns det inget giftorättsgods att fördela och var och en behåller då sin egendom.

Efter att bodelning skett återstår arvsdelen och fördelningen av den dödes tillgångar. I detta läge spelar det ingen roll om det tidigare har existerat något äktenskapsförord eller inte eftersom äktenskapet är upplöst och egendomen därur redan är fördelad. Enligt 3 kap 1§ 1 st Ärvdabalken (ÄB), (som du hittar här här) ska den dödes tillgångar tillfalla den efterlevande maken. Med det avses alla tillgångar, både det som tidigare varit den avlidne makens enskilda egendom och giftorättsgodset.

Finns det andra arvingar till den först avlidne i livet vid den efterlevande makens död så fördelas den först avlidnes kvarlåtenskap mellan dem först i det skedet enligt principen om efterarv, se 3 kap 2 § ÄB. Detta eftersom den efterlevande maken först ärver den först avlidnes egendom enligt 3 kap 1 § ÄB.

Ett sätt att reglera vem som ärver vad och i vilket skede är att upprätta ett testamente, då ett äktenskapsförord inte reglerar detta. (Om man önskar en annan lösning än vad lagstiftningen uppställer).

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll