Äganderättsfrågor i äktenskapsförord

FRÅGA
Min man och jag gifte oss 1987.Några dagar senare skrev min man äktenskapsförord som vi skrev under och gick till tingsrätten. Min man köpte sitt föräldrahem 1984 och det ville han skydda vid ev skilsmässa. I förordet står att alla yttre och inre inventarier och byggnader (?) ingår. Fastigheten, Backen 1:1, är på 5000m2, där huset också står. 1995 byggde vi tillsammans ett gemensamt hus för gemensam ekonomi, på samma mark. Finns inga kvitton på material e dyl.Min fråga är: Om vi skiljer oss, hur blir det då med vårt gemensamma hus? Tillfaller även det honom, i och med äktenskapsförord?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord
Genom äktenskapsförord kan två makar sinsemellan reglera att viss egendom ska undantas vid en eventuell framtida bodelning (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). En bodelning sker vid ett äktenskaps upplösande eller under ett pågående äktenskap (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Genom att i ett äktenskapsförord stadga att viss egendom utgör den ena makens enskilda egendom, undantas denna egendom från en framtida bodelning. Innehållet i just ert äktenskapsförord påverkas emellertid även av andra bestämmelser, då detta aktualiserar frågan om vad som i ert fall utgör fastighetens fastighetstillbehör (2 kap. jordabalken).

Fastighetstillbehör
Byggnaden utgör som huvudregel fastighetstillbehör i rättslig mening (2 kap. 1 § JB). Detta innebär att byggnaden som ni uppfört tillhör den fastighet (den mark) som ägs av din make. Det kan emellertid konstateras utifrån rättspraxis att avgöranden även har pekat i annan riktning. Det framgår bland annat av rättsfallet NJA 1986 s.513 från Högsta Domstolen att avgörande för bedömningen av huruvida byggnaden som uppförts och bekostats av er båda är att anse som ett fastighetstillbehör eller inte, är den partsvilja som vid rättshandlingen i fråga kunde utläsas av de yttre omständigheterna. I ditt fall kan det konstateras att det råder en presumtion om att du och din make samäger denna byggnad. En presumtion innebär ett juridiskt antagande av ett särskilt tillstånd. Presumtionen utgör en utgångspunkt vid bedömningen av äganderättsfrågan. En presumtion kan motbevisas (brytas), om omständigheter eller fakta visar på annat förhållande. Eftersom du och din make inköpt och uppfört byggnaden för gemensamt bruk, samt båda har bidragit ekonomiskt till köpet, föreligger en presumtion för samäganderätt av denna byggnad (vilket framgår av rättsfallet NJA 2013 s.242). Om äganderättsförhållandet är olika för fastigheten och det som tillförts (byggnaden), blir det tillförda sällan en del av den fasta egendomen (2 kap. 4 § JB). Detta kan dock kompliceras i ditt fall, om det inte finns några bevis för hur byggnaden finansierats.

Slutsats
Eftersom ovanstående utgår från rättspraxis och olika bedömningar av äganderättsförhållandena i det enskilda fallet, hade jag rekommenderat dig att ändra ert äktenskapsförord och förtydliga detta för att undvika oklarheter vid en eventuell framtida bodelning. Du och din make hade kunnat tillägga att byggnaden inte ska utgöra fastighetstillbehör utan istället ska utgöra giftorättsgods som ska delas lika mellan er vid en eventuell framtida bodelning. Äktenskapsförord registreras numera hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Jonna Anderberg
Fick du svar på din fråga?