FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs29/06/2022

Vad händer med ens tillgångar om man har skulder när man dör?

Min bror har fått ett arv men har skulder hos Kronofogden. Vad händer med hans kvarlåtenskap när han går bort? Kontrollerar Kronofogden om han har några tillgångar som kan mätas ut när han dör? Om hans barn hinner ärva pengarna innan Kronofogden gjort anspråk på skulden, får hans barn då behålla sitt arv eller måste de betala in skuldbeloppet? Han har varit föremål för skuldsanering men den drogs tillbaka då han inte skötte inbetalningarna. Således finns en stor skuld kvar men Kronofogden har inte gjort någon utmätning trots att han fick ärva pengar för 1,5 år sedan. Tillggas kan att min bror inte har så lång tid kvar att leva.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du först vad som händer med din brors kvarlåtenskap när han dör och om barnen sen får behålla arvet om kronofogden inte kräver in skulden innan arvet tillfaller hans barn.

Vad händer med din brors kvarlåtenskap vid hans bortgång?

När din bror går bort kommer hans kvarlåtenskap, dvs. hans ägodelar och tillgångar, tillfalla hans arvingar. I det här fallet är det hans barn (ärvdabalken 2 kap. 1 §). Det första steget i processen är däremot att din brors s.k. dödsbo övertar hans egendom och även hans skulder. Dödsboet är vad man brukar kalla för en egen juridisk person, ungefär som ett företag. Det är alltså ett eget subjekt som kan vara part i avtal, kräva andra på förpliktelser och ta på sig skulder.

Barnen blir delägare i dödsboet (ärvdabalken 18 kap. 1 §). Vid arvsskiftet överförs dödsboets tillgångar till arvtagarna (ärvdabalken 23 kap. 1 §). Man ärver aldrig förälderns skulder men borgenärerna har rätt att få betalt innan arvtagarna får något arv. Det innebär att barnen inte behöver betala några skulder med egna pengar men om skulderna är större än tillgångarna kommer det inte finnas något av ekonomiskt värde kvar att ärva. Egendom som saknar ekonomiskt värde kommer fortfarande gå till arvingarna. Arvingarna har dessutom rätt att ersätta viss egendom, t.ex. en tavla, med pengar för att på så vis få rätt att ärva själva tavlan istället för att den används till att betala dödsboets skulder.

Vad gäller för arvet som din bror ärvde?

Anledningen till att kronofogden inte utmätt arvet som din bror fick är förmodligen att arvlåtaren föreskrev ett överlåtningsförbud för din bror när han mottog arvet. Med överlåtningsförbud menas att mottagaren inte får sälja det vidare, ge bort, pantsätta eller på annat sätt skiljas från egendomen. Om mottagaren av ett arv inte får överlåta egendomen så är den inte utmätningsbar (utsökningsbalken 5 kap. 5 §).

Det kan vara föreskrivet i arvet att samma sak ska gälla för din brors framtida arvtagare, alltså hans barn. Om de också omfattas av ett överlåtningsförbud för egendomen så kan inte kronofogden utmäta arvet när det ingår i din brors dödsbo. Ifall överlåtelseförbudet inte gäller din brors arvtagare kommer kronofogden kunna utmäta arvet hos din brors dödsbo när han går bort.

Får barnen behålla arvet om skulden inte krävs in?

Det finns inget hinder mot att genomföra ett arvskifte innan dödsboets skulder har betalats. Om dödsboet töms på tillgångar utan att skulderna betalas kommer dock dödsboet gå i konkurs (konkurslagen 1 kap. 2 §). I konkursen ingår all utmätningsbar egendom (konkurslagen 3 kap. 3 §). Se ovan om överlåtningsförbud och utmätningsbara tillgångar. 

Arvtagarna kommer i fall av konkurs bli återbetalningsskyldiga för vad de fick vid arvsskiftet om det utgjorde utmätningsbar egendom (ärvdabalken 21 kap. 4 §). Då tillkommer även högre konkurskostnader eftersom det innebär arbete för konkursförvaltaren att driva in återbetalningen. Därtill tillkommer även eventuell ränta och avkastning som arvtagaren erhållet under tiden hen innehaft egendomen i återbetalningsskyldigheten (ärvdabalken 21 kap. 6 §).

Sammanfattning

Arvet din bror fick kan inte utmätas om de omfattas av ett överlåtelseförbud. Ifall överlåtelseförbudet gäller mot hans arvingar också kommer kronofogden inte kunna utmäta arvet från din brors dödsbo heller. Gäller överlåtelseförbudet inte mot dessa kan kronofogden utmäta arvet från din brors dödsbo. Skulle hans barn genomföra ett arvskifte innan de betalat dödsboets skulder kommer dödsboet gå i konkurs. I konkursen ingår all utmätningsbar egendom. Om arvet din bror fick är utmätningsbart kommer barnen bli tvungna att betala tillbaka vad de fick vid arvsskiftet plus eventuell avkastning de fått på egendomen.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare