Åberopa köpekontrakt gentemot gammal hävd

2015-03-31 i Servitut
FRÅGA
Vi har ett köpebrev och lagfart från 1898 när tomten styckades av från huvudfastigheten. Där står att vi har rätt att nyttja vägar och gångvägar tillhörande huvudfastigheten. Vi vill nu bygga på tomten och behöver bygga väg ca 30 meter där det nu går en stig. Det finns en befintlig väg som slutar vid stigen / den tänkta nya vägstumpen med ca 10 hushåll.Ingen har servitut , man har av hävd rätt att använda vägen där marken tillhör samma fastighet som sålt till oss 1898.Nu vill dessa ägare, ett dödsbo, ha 225.000:- för att vi ska få bygga 30 m väg + få servitut , vi ska bekosta vägen, de ska kunna nyttja den.Kan vi åberopa detta köpekontrakt för att dels slippa servitut ,dels inte behöva betala denna höga summa ( som överstiger markvärdet enligt nyligt gjord värdering ).Vi har erbjudit oss att betala 100.000 för möjlighet att bygga väg .Man kommer inte till tomten på annat sätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag klargöra begreppet ”gammal hävd”. Juridiskt har ”gammal hävd” ingen verkan. Hävd innebär rent juridiskt att man själv kan bli ägare till något som dels har överlåtits av en obehörig, samt att ingen talan om bättre äganderätt föremålet har gjorts mot en. Någon möjlighet till hävd finns alltså inte.

Servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet för att tillfredsställa olika nödvändigheter, i detta fall att använda eran väg.
Detta innebär att om det inte finns något servitut kring att använda vägen som är på eran fastighet finns det heller ingen fastställd rättighet för era grannar att få använda sig av vägen på eran fastighet, såväl den befintliga vägen såsom den väg ni har tänkt att bygga.

Era grannar skulle kunna ansöka hos lantmäteriet om ett officialservitut för att få använda eran väg. Utgångspunkten vid officialservitut är dock att servitutet måste vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Med andra ord så skapas inte servitut hur som helst och heller inte endast för tillfälliga ändamål eller för fastighetsägarens privata ändamål. Officialservitutet regleras i 7 kap FBL. Om era grannar är beroende av att köra över er fastighet för att kunna komma fram till deras egna fastigheter kan ett officialservitut bli aktuellt.

Slutsats: Ni borde därför kunna åberopa köpekontraktet från 1898, i vart fall för att inte behöva betala 225 000 kr för att få bygga vägen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att jag uppfattade din fråga korrekt. Om något skulle vara oklart så är du välkommen att kontakta mig på:

Ellinor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll