Åberopa förlikningserbjudande inför rätten

2016-07-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, jag har blivit erbjuden en förlikning av ett försäkringsbolag i en pågående tvist mellan parterna. Jag anser att förlikningssumman är för låg, och kommer inte acceptera den. I sitt förlikningserbjudande (mail) medger försäkringsbolaget på ett sätt att de har handlat fel och erbjuder förlikning. Samtidigt skriver man att såvida inte erbjudandet accepteras, kan det inte framsättas i ett vidare rättsligt förförande mellan parterna. Jag tolkar detta som att jag inte kan visa upp skrivelsen i en eventuell rättegång mellan oss, för att det skulle vara ett bevis på att försäkringsbolaget erkänner fel. Vad undrar följande: Är det någon lag som styr detta? Är jag på något sätt bunden av en form av tystnadsplikt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder så kallad fri bevisföring. Det innebär att det, förutom vissa få undantagsfall, inte finns några begränsningar rörande vad som får åberopas som bevis. Denna princip kommer till uttryck i 35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB) (här), som föreskriver att rätten ska avgöra vad som är bevisat efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet.

Den typ av förbud mot att åberopa motpartens förlikningserbjudanden som du berör i din fråga regleras inte i uttryckligen i någon lag. I advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed finns dock ett uttryckligt förbud mot att åberopa motpartens förlikningserbjudande utan dennes samtycke. Detta innebär att en advokat som åberopar ett sådant erbjudande, eller som låter sin klient åberopa erbjudandet, riskerar att drabbas av sanktioner ifrån advokatsamfundet. Om du anlitar en advokat, är denne alltså uttryckligt förbjuden att åberopa förlikningserbjudandet. Om du för din egen talan eller anlitar någon som inte är advokat, är dock detta förbud inte direkt tillämpligt i ditt fall.

Vad skulle då hända om du åberopade förlikningserbjudandet? Ett problem med att åberopa sådana erbjudanden är just det att de har blivit ställda förlikningsvis. Därmed är det inte alls säkert att erbjudandet verkligen är en korrekt återgivning av motpartens inställning i målet, utan det är fullt möjligt att motparten "tog ut svängarna" för att kunna få till stånd en förlikning och undvika en dyr och tidsödande rättsprocess. På grund av detta är det möjligt att erbjudandet får väldigt liten betydelse som bevis. Om rätten gör bedömningen att erbjudandet uppenbart saknar bevisverkan, kan det avvisas enligt 35 kap. 7 § RB (här). Det innebär att rätten helt bortser från erbjudandet som bevis.

Om erbjudandet skulle vara betydelselöst som bevis, kan alltså rätten avvisa det. Men om försäkringsbolaget exempelvis har uttalat sig om faktiska sakomständigheter är det möjligt att erbjudandet ändå skulle ha bevisverkan. Ska rätten i så fall tillåta att erbjudandet åberopas? Det finns ingen lagregel som hindrar att så sker. Enligt Lars Heuman, professor i processrätt, kan man dock tolkningsvis anse att förlikningserbjudanden innehåller ett underförstått villkor om att erbjudandet inte får åberopas i rätten och att mottagaren av erbjudandet får anses ha godtagit ett sådant villkor genom att delta i förlikningsförhandlingarna. I ditt fall har försäkringsbolaget dessutom uttryckligen bifogat ett sådant villkor i förlikningserbjudandet. Om rätten anser att villkoret gäller som överenskommelse mellan dig och försäkringsbolaget, kan erbjudandet avvisas när du åberopar det som bevis. I den typ av tvistemål som är aktuell i ditt fall står det nämligen parterna fritt att själva "sätta ramarna" för vad som ska prövas av rätten.

Sammanfattningsvis är det alltså endast om du anlitar en advokat som det finns ett uttryckligt förbud mot att åberopa förlikningserbjudandet som bevis. Om du själv åberopar erbjudandet, finns det dock en risk att rätten avvisar det. Det kan ske antingen om rätten anser att det är uppenbart att erbjudandet saknar bevisverkan, eller om rätten anser att det föreligger en giltig överenskommelse mellan dig och försäkringsbolaget om att erbjudandet inte får åberopas. Om rätten tillåter att du åberopar erbjudandet, är det sannolikt att det bedöms ha ett lågt bevisvärde eftersom det framställdes förlikningsvis av försäkringsbolaget.

Om du vill läsa mer om ämnet, rekommenderar jag en omfattande artikel av Lars Heuman i Svensk Juristtidning som handlar om åberopandeförbudet för advokater. Artikeln hittar du här (SvJT 1991 s. 87). Särskilt kapitel fem är relevant i ditt fall eftersom det kapitlet berör huruvida förbudet kan anses gälla även andra än advokater.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (334)
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift
2020-10-10 Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

Alla besvarade frågor (85393)