FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/04/2016

Åberopa fel vid köp från Blocket

Hej, köpte en jättefin husvagn för två veckor sedan. Vi tog igår en första provtur och det spöregnade när vi körde. Bål på plats var vädret fint men vi upptäckte då att husvagnen tar in vatten någonstsans, vart vet vi inte. Troligen i någon kabelingångar eller via hjulhusen i golvet. Dolt fel?? Vad har vi som köpare för rättighet. Privat köp via blocket.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I och med att det rör ett köp mellan dig och en annan privatperson blir köplagen tillämplig.

I och med att varan är köpt på blocket dvs. du är medveten om att det är ett köp av en begagnad husvagn så säger man juridiskt sätt att du köper husbilen i befintligt skick (19 § Köplagen). Detta innebär att det är aningen svårare att påkalla fel i och med att säljaren friskrivit sig från ev. fel och det är upp till dig att vid köptillfället undersöka om det föreligger några fel, se 20 § Köplagen. Precis som du är inne på gäller förstås undersökningsplikten endast sådana fel du kunde ha upptäckt vid undersökningen och inte dolda fel. Det kan inte krävas av dig som köpare att ha fackmannamässiga kunskaper när du undersöker husvagnen och av det lilla jag vet om husvagnar låter det inte som något en "normalperson" skulle ha upptäckt. Enligt följande grunder kan du då göra gällande att fel föreligger:

1. om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Jag är inte medvetet vad som har sagts innan köpet men p.3 torde i alla fall bli aktuell. Vad som då kan åberopas är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet.

Enligt 34 § Köplagen har du som köpare rätt till avhjälpande eller omleverans(om felet är av väsentlig betydelse) pga. den felaktiga informationen. Detta ska ske utan kostnad för köparen. Detta krav gäller om det kan ske utan en oskälig kostnad för säljaren. Om säljaren inte inom skälig tid frivilligt avhjälper felet eller levererar ny vara/misslyckas med avhjälpande eller omleverans begärd av köparen har köparen rätt till prisavdrag. (37 § Köplagen). Prisavdraget skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren vid köpet måste ha insett detta kan köpet hävas. Hävning förutsätter dock att avhjälpande eller prisavdrag inte blir aktuellt (39 § Köplagen), med undantag om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Mitt råd till dig är att kontakta säljaren och påpeka dina rättigheter och be om avhjälpande av felet. Det bästa är om ni kan komma fram till en fredlig kompromiss då en domstolsprocess är både tidskrävande och kostsam(om man förlorar). Viktigt är dock att skriftligen avtala om det ni kommer fram till för att undvika framtida tvister, i händelse att t ex. säljaren inte fullföljer vad ni kommer fram till. Kan ni inte komma fram till en kompromiss får du helt enkelt skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Lycka till.

Med Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”