Verksamhetsövergång och konkurrensklausul i anställningsavtal

Hej. Blev uppsagd från mitt arbete för 6 månaders sedan pga. arbetsbrist, med 6 månaders uppsägningstid. En vecka innan min uppsägningstid gick ut såldes bolaget. Den nya ägaren blev vid övertagandet troligtvis inte informerad att jag som säljare och kundansvarig i företaget var uppsagd. 1 (en) dag efter att min anställning avslutades och 1:a dagen som den nye ägaren "var på plats" så meddelade jag att jag inte ville ta erbjuden, fortsatt anställning av den nye ägaren. Jag har planerat den senaste tiden att starta eget i samma bransch. Nu åberopar den nye ägaren konkurrensklausulen i mitt tjänstemannaavtal. Den gäller i 24 mån utan vitesbelopp eller ersättningsbelopp inskrivet. Det enda som står är att jag inte får starta eget eller arbete för konkurrerande företag inom 24 mån. Kan den nye ägaren "få rätt" om detta skulle prövas i rätten? Vad är då skäligt belopp som skall betalas som vite? Vågar man gasa vidare med planerna?

Lawline svarar

Hej! När ett företag säljs och en verksamhet går över på en ny ägare, är huvudregeln att den nye ägaren träder i den tidigares ställe som arbetsgivare gentemot de anställda. Deras anställningsavtal fortsätter således att gälla och aktuella rättigheter och skyldigheter som följer därav gäller i och med verksamhetsövergången mot den nye ägaren på samma sätt som de gjort tidigare (enligt 6b § Lagen om anställningsskydd, LAS, se https://lagen.nu/1982:80#P6bS1). Dock har de anställda en möjlighet att motsätta sig detta och istället kvarstå i tjänst hos sin gamla arbetsgivare (eftersom denna har sålt sin verksamhet leder detta i praktiken ofta till uppsägning pga. arbetsbrist). Väljer de att göra detta (rätten framgår av 6b § 4st LAS, se https://lagen.nu/1982:80#P6bS4) ska de ”inom skälig tid” från att de fick vetskap om övergången, meddela sin ”gamla” arbetsgivare om att de inte vill följa med till den nye ägaren. I ditt fall där det handlar om någon vecka, får du definitivt sägas ha agerat inom tidsgränsen och du har följaktligen ingen anställning hos den nye ägaren, varför han inte heller kan åberopa klausuler i ditt anställningsavtal. Däremot gäller fortfarande avtalet gentemot din tidigare arbetsgivare (som nu sålt sin verksamhet) och han skulle potentiellt kunna åberopa klausulen i fråga, såvida den är +giltig+. Vad gäller konkurrensklausuler i anställningsavtal är dock meningen att de ska användas restriktivt och det uppställs ganska hårda krav för att de över huvud taget ska godtas (dessa krav har utarbetats genom Arbetsdomstolens rättspraxis och följer kort här nedan). För att skydda företagshemligheter brukar det till exempel godkännas att man använder en konkurrensklausul för att en anställd som har kännedom därom inte ska kunna använda denna för att konkurrera med företaget. Dessutom har det också accepterats att använda sådana villkor för att hindra +nyckelmedarbetare+ inom ett företag att lämna sin anställning hur som helst (t.ex. personer med omfattande kundkontakt som därigenom skulle kunna ”ta med sig” företagets kunder/klienter till sin nya verksamhet). Hur som helst gäller dock enligt 38 § avtalslagen att sådana klausuler måste vara skäliga för att vara giltiga (se https://lagen.nu/1915:218#P38S1). Eftersom din arbetsgivare sagt upp dig pga. arbetsbrist sedan sex månader tillbaka synes inte nämnda ”nyckelrollskrav” vara uppfyllt och utifrån din tjänstebeskrivning verkar det inte heller som att du skulle ha tillgång till den typen av produktions- eller övriga företagshemligheter som annars skulle kunna rättfärdiga klausulen ifråga. Oskäligheten förstärks därtill ytterligare av längden på 24 månader, vilket är den längsta tid som över huvud taget får användas för konkurrensklausuler och såvida det inte utgått någon ekonomisk kompensation för att du skulle avstå från att konkurrera med företaget är det ytterligare något som talar för ogiltighet. Sammantaget utifrån den information som du lämnat verkar det inte som att din arbetsgivare skulle komma någon vart i domstol genom att åberopa klausulen (dvs. den tidigare ägaren av företaget, som sagt har du inget avtalsförhållande gentemot den nye ägaren som denne skulle kunna åberopa). Avslutningsvis kan tilläggas beträffande skadestånd i sådana här fall, att om du som arbetstagare bryter mot en +giltig+ konkurrensklausul, utan att det angetts något vitesbelopp däri, gäller att du ska ersätta den +ekonomiska+ skada som tillfogats arbetsgivaren genom avtalsbrottet. Det är således upp till arbetsgivaren att - för att någon ersättning över huvud taget ska utgå - visa i kronor och ören hur mycket han skadats av avtalsbrottet, något som ofta kan vara svårt (i synnerhet i ett fall som ditt där du sagts upp pga. arbetsbrist). Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo