Bristande hyresbetalning

2010-02-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Min särbo hyr ut sitt hus (radhusvilla) och hyresgästen har kontrakt till 120101. Nu börjar man dock slarva med att betala hyran i tid och vi funderar över hur vi då ska agera. På vilket sätt ska varningar om obetald hyra överlämnas till hyresgästen? Vad ska stå i en sådan varning? Vad sker om hyresgästen vägrar lösa ut en varning som skickats via rekad post? Hur många varningar måste man skicka innan man har rätt att vräka hyresgästen p g a obetald hyra? Räcker det med en? Om vi tvingas anlita kronofogden för att få hyresgästen vräkt, har vi då möjlighet att dra hyresgästen inför ting och den vägen få tillbaka våra utlägg samt ev ersättning för "extraarbete och lidande"? Jättetacksam för svar.
SVAR
Hej och tack för din fråga!Då man hyr ut en bostad blir Hyreslagen tillämplig. Detta framgår av 1 § Hyreslagen, se här. En av de skyldigheter som enligt lag åligger hyresgästen handlar om att erlägga hyran i rätt tid. Betalas inte hyran en vecka efter det att hyran har förfallit till betalning är hyresrätten förverkad. Detta regleras i 42 § 1 st. 1p. Hyreslagen. Den vecka man har på sig att erlägga betalning innan hyresrätten förverkas kallas förverkandefristen. Vid uppsägning på grund av bristande hyresbetalning uppställer lagen vissa skyddsregler till förmån för hyresgästen. Först och främst har hyresvärden en skyldighet att upplysa hyresgästen att denne genom att erlägga betalning kan återvinna sin hyresrätt. För att återvinning ska bli aktuellt krävs att betalning sker inom tre veckor från det att hyresgästen delgivits en underrättelse om denna möjlighet samt att socialnämnden tillställts ett meddelande. Eftersom återvinningsfristen börjar gälla då hyresgästen delgivits meddelande om denna är det säkrast att personligen överlämna brevet om uppsägning. Ett meddelande till socialnämnden ska lämnas för att nämnden ska ges en möjlighet att gripa in och hindra avhysning. Meddelandet behöver här inte delges utan det räcker med att använda sig av ett rekommenderat brev. En uppsägning av en hyresrätt skall innehålla namnet på den eller de hyresgäster meddelandet är riktat till samt på vilken adress denna person bor på. Därefter skall anges vem det är som säger upp avtalet samt vilken fastighet uppsägningen avser. En förklaring till varför hyresrätten är förverkad skall ges (i detta fall med anledning av att hyran inte betalats) samt vilka månader hyran uteblivit och hur stor skulden därför nu är. Eventuella önskemål om dröjsmålsränta och skadestånd skall även anges. Dessutom är det viktigt att man som hyresvärd upplyser hyresgästen om att hyresrätten kan återfås i det fall hyresgästen erlägger betalning inom tre veckor från att uppsägningen har delgivits hyresgästen.Betalar hyresgästen hyran inom tre veckor från delgivandet har hyresgästen återvunnit hyresrätten. Detta medför att hyresgästen inte kan avhysas på grund av betalningsförsummelsen. En avhysning kan heller inte ske i det fall socialnämnden påtar sig betalningsansvar för hyran innan tre veckors fristen löpt ut eller om fallet är så att hyresgästen varit allvarligt sjuk och därför förhindrad att betala hyran i tid. Dessa undantag framgår av 44 § 3-4 st. Hyreslagen, se här. När en hyresgäst inte erlägger betalning i rätt tid kan hyresvärden få rätt till ersättning utöver den uteblivna hyran. Dessa ersättningar utgörs av ränta (vilken beräknas enligt 3 § 1 st. Räntelagen från förfallodagen), ersättning för eventuella inkassokostnader samt skadestånd (om hyresrätten förverkas). Skadeståndet skulle exempelvis kunna utgöras av uteblivna hyresintäkter om man efter avhysningen har svårt att hitta en ny hyresgäst. Dock är denna rätt med största sannolikhet begränsad till en period av tre månader, det vill säga den tid som utgör en normal uppsägning. Med vänliga hälsningar,
Ulrika Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1659)
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?
2021-12-28 Avvikande boarea i hyresavtal

Alla besvarade frågor (98575)