Angrepp av hund - straffrättsliga och skadeståndsrättsliga konsekvenser

Hej. Nyligen då jag var ute med min hund så blev vi attackerade av en annan lös springande hund. När den lösa hunden kom springande så sprang den på mitt knä så jag fick ont dagen efter.Förutom det så skadades min hund vilket jag vet att ägaren till den andra hunden måste ersätta kostnaderna för.Min fråga är hur lagen ser på personskadan (mitt knä)? Vilka åtalspunkter kan jag anmäla ägaren för? Kan jag anmäla henne för misshandel?

Lawline svarar

Hej, Jag kommer först att behandla det inträffade ur ett straffrättsligt perspektiv för att därefter ta upp de skadeståndsrättsliga aspekterna. *Ett straffrättsligt perspektiv* För att ägaren till hunden ska fällas till ansvar för misshandel krävs att hundägaren haft för avsikt att skada dig. För att avgöra om misshandel är aktuellt måste man därför bedöma hur hundägaren har agerat i situationen. Har denne uppmanat hunden att attackera dig är misshandelsbrottet aktuellt. Om det inte går att bevisa att hundägaren haft uppsåt att skada dig kan denne inte dömas för misshandel. Om inte hundägaren kan ställas till ansvar för misshandel går det att med stöd av lagen om tillsyn över hundar och katter argumentera för att hundägaren agerat vårdslöst som inte haft sin hund under sådan uppsikt att hon förmått förebygga skador och olägenheter. Detta innebär att hon kan fällas till ansvar för vållande till kroppsskada om din knäskada inte är ringa. Utan att djupare analysera den juridiska innebörden av begreppet ”ringa kroppsskada” innebär det att skadan ska ha en viss omfattning. Om skadan begränsar sig till en övergående smärta i knäet dagen efter kollisionen är min bedömning att kroppsskadan inte är tillräckligt omfattande. Angreppet mot din hund kan utgöra skadegörelse, men precis som misshandel krävs att hundägaren haft uppsåt att skada din hund. Även brottet djurplågeri kan aktualiseras, men för att hundägaren skall fällas till ansvar för detta krävs att hon varit grovt oaktsam. Mitt råd till dig är att du anmäler det inträffade och låter polis och åklagare göra den juridiska bedömningen. Även om inget brott aktualiseras innebär det i vart fall att polismyndigheten får möjlighet att förelägga ägaren att exempelvis ha munkorg på hunden, om de bedömer det nödvändigt för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. *Ett skadeståndsrättsligt perspektiv* Av 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter framgår att en är hundägare (eller innehavare) är strikt ansvarig för sådana skador som hunden orsakar. Detta innebär, som du konstaterat, att ägaren till den andra hunden ska stå för veterinärkostnaderna, men det innebär dessutom ett ekonomiskt ansvar för knäskadan. Huvudregeln vid beräkning av ersättning för personskadar, som tex. en knäskada, framgår av 5 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL) där en uppdelning mellan ekonomisk skada ( tex. sjukvårdskostnader och inkomstförlust) och ideell skada (fysiskt och psykisk skada av övergående natur eller av bestående art) görs. Vad de gäller den ekonomiska skadan ska de kostnader man vara skäliga och om ersättning redan utgått, exempelvis genom sjukförsäkringssystemet, så skall dessa avräknas från skadeståndsbeloppet. Vid beräkningen av ersättningsbeloppet för ideell skada utgår domstolen i regel från Trafikskadenämndens tabeller. Utifrån dessa tabeller är min bedömning att dina möjligheter att erhålla ideellt skadestånd är ytterst begränsade om skadan inte resulterat i några andra komplikationer än en smärta i knäet dagen efter kollisionen. Det är emellertid svårt för mig att överblicka omfattningen av dina eventuella skador och det kan därför vara en bra idé att du istället får dessa undersökta och dokumenterade av en läkare. Vidare bör du också kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka möjligheterna till ersättning/hjälp från dem. Med vänliga hälsningar,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo