Uppsägning av hyresavtal för inneboende

Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Jag har under en period haft två inneboende vilket min hyresvärd godkänt. Nu fick jag information av en av mina inneboende att hon inte vill betala hyra längre utan flyttar ut den 1/1 -10. Dvs 24 dagar efter att hon informerat mig om detta. Då vi varken har muntligt eller skriftligt avtal om uppsägningstiden längd hävdar hon att hon har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. (Hon är folkbokförd på adressen i fråga). Jag hävdar att det oavsett avtalsform är 3 månader som gäller. Vem har rätt? Är det kronofogden jag ska vända mig till för att i sådana fall kräva betalning?

Lawline svarar

Hej, Det är 12 kap. Jordabalken (Hyreslagen) se https://lagen.nu/1970:994 som reglerar hyresförhållanden. Enl. 12:3§ JB kan ett hyresavtal vara på obestämd eller bestämd tid. Avtal som gäller på obestämd tid kallas även för tillsvidareavtal. Det rör sig då om ett avtal som löper från en viss tidpunkt och tills vidare utan någon i förväg bestämd slutdag. Avtal som gäller på obestämd tid kan sägas upp att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen ifall inget annat har avtalats, 12:4§ JB. Det spelar ingen roll hur själva hyresavtalet ingicks. Avtal som gäller på bestämd tid är avtal som är träffade för att upphöra vid en bestämd framtida tidpunkt. De upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inget annat har avtalats, de måste alltså inte sägas upp. Har dock hyresförhållande på bestämd tid varat mer än nio månader i följd krävs uppsägning för att avtalet ska upphöra att gälla, 12:3§ 2 stycket JB. Uppsägningstiden för hyresavtal på bestämd tid varierar beroende på hyrestidens längd 12:4§ 2 stycket 1-3 punkterna JB. Ett hyresavtal som ingås på bestämd tid kan anses förlängt på obestämd tid enl. 12:3§ 3 stycket JB. I Lag om betalningsföreläggande & handräckning se https://lagen.nu/1990:746 regleras möjligheten att vända sig till kronofogdemyndigheten med ett yrkande om att någon ska fullgöra en förpliktelse såsom tex betala förfallen hyra. Det du kan ansöka om är betalningsföreläggande enl. 2§. Med det menas att man vill få en penningfordran som är förfallen till betalning betald. Fordran ska vara förfallen till betalning den dag ansökan kommer in till kronofogdemyndigheten. Regler om vad ansökan ska innehålla finns framförallt i 9-11§§. Med vänlig hälsning
Josefin BackmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning