Skuldsanering

2006-07-21 i Skuldsanering
FRÅGA
Hur länge ligger en skuld kvar. Har en 18 år gammal skuld där räntan är 24%. Hur gör jag för att få skuldsanering, är sjukpensionär.
SVAR

Hej,Beträffande din första fråga kvarstår en skuld som huvudregel tills det att den blir betalad.Skuldsaneringslagen innebär en lagreglerad möjlighet att sanera skulder genom nedskrivning av det totala skuldbeloppet. Första steget vid en skuldsanering är att själv, eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare söka få en frivillig uppgörelse med fordringsägarna. Om detta inte är möjligt kan du ansöka om skuldsanering hos skuldsaneringsenheten på den kronofogdemyndighet som har hand om skuldsanering för ditt län. För att få ansöka om sådan, s.k. frivillig skuldsanering måste du visa att du på egen hand eller med hjälp av en budget- och skuldrådgivare har försökt att nå en frivillig överenskommelse med din borgenär. Motsätter sig borgenären skuldsanering överlämnas ärendet till tingsrätten som i sådant fall har möjlighet att bifalla eller avslå din ansökan om skuldsanering.De grundläggande kriterierna för att skuldsanering ska komma ifråga är: 1) Den skuldsatte ska vara kvalificerat insolvent, vilket betyder att denne inte under överskådlig tid bedöms kunna infria sina betalningsförpliktelser samt 2) Skuldsanering får inte verka stötande i det enskilda fallet. En skälighetsbedömning ska alltid göras där hänsyn tas till bland annat den betalningsskyldiges egen vilja att lösa sina ekonomiska problem, att skulderna inte är nya (de bör vara minst tre-fyra år gamla) samt sättet på hur skulderna uppstått. Bedömningen av om det är skäligt att bevilja skuldsanering ska göras utifrån en totalbedömning av samtliga omständigheter i det särskilda fallet och med beaktande av de inblandade intressena (se prop. 1993/94:123 s. 96 f.) Normalt brukar det krävas att det rör sig om större skulder, omkring 200 000 kr, för att skuldsanering ska beviljas. I praxis har dock lägre belopp godtagits beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.I ditt fall bör du alltså kontakta borgenären och försöka nå en överenskommelse innan skuldsanering kan komma ifråga. Du kan vända dig till din kommunala budget- och skuldrådgivare för att få hjälp och vägledning. Här kan du se vem du ska kontakta i din kommun:http://www.konsumentvagledare.konsumentverket.se/För ytterligare information kan du gå in på skatteverkets hemsida:http://kronofogden.se/meny/skuldsanering/skuldsanering.106.394ffa105fcc37f048000720.htmlMed vänlig hälsning

David Lillo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80669)