FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/11/2009

Fel vid köp av bostadsrätt

Hej!

En bostadsrätt köpt 20081201 enligt köpeavtal är 49 kvm men visar sig 20090801 vara 43 kvm. Hur förfara?

Kan minskning ske av köpeskilling? Hur förfara för att sänka hyran?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!En bostadsrätt utgör lös egendom och därmed är Köplagen (KöpL) tillämplig, se https://lagen.nu/1990:931

Denna lag är dock dispositiv och gäller enbart i den mån inget annat har avtalats, se KöpL 1§ och 3§.Då lägenheten inte stämmer överens med vad som stadgas i avtalet föreligger ett s.k. konkret fel, se KöpL 17§ 1 st.Enligt KöpL 20§ föreligger dock en undersökningsplikt för köparen vid köpet. Denna undersökningsplikt är inte lika omfattande som den som köparen har vid köp av fast egendom, men innebär att köparen inte kan åberopa som fel vad denna borde ha märkt vid en undersökning av lägenheten. Om köparen borde märkt felet kan påföljd bara bli aktuell om säljaren handlat i strid mot tro och heder.Det som kan påverka omfattningen av köparens undersökningsplikt är bl.a. om säljaren gjort en utfästelse om lägenhetens yta. Detta minskar i så fall köparens undersökningsplikt. Om säljaren däremot reserverat sig mot eventuella fel i angivandet av lägenhetens yta, kan det bli svårt att göra felet gällande. En sådan reservation kan både vara intagen i avtalet eller annars ha framgått under avtalsförhandlingarna.Om du mot bakgrund av ovan kan göra felet gällande, aktualiseras frågan om vilken påföljd som ska inträda. Då avhjälpande och omleverans inte är aktuellt, är det i första hand prisavdrag på köpeskillingen som kan komma ifråga, se KöpL 38§. Prisavdraget ska beräknas som skillnaden mellan varans värde i avtalsenligt och felaktigt skick. Denna beräkning görs med utgångspunkt i förhållandena vid varans avlämnande.För att kunna göra felet gällande krävs dessutom att köparen har reklamerat varan i tid, se KöpL 32§. Reklamationstiden är två år efter avlämnandet, eller inom skälig tid efter det att köparen märkt, eller borde märkt, felet. Det finns inga formkrav för hur reklamationen ska se ut, men för bevissäkrings skull rekommenderar jag att du lämnar en skriftlig reklamation.Vad gäller en ev. sänkning av månadsavgiften, får man istället för till säljaren, vända sig till bostadsrättsföreningen. I föreningens stadgar ska anges bl.a. grunder för beräkningen av årsavgifter, se Bostadsrättslagen 9 kap 5§ p 5, se https://lagen.nu/1991:614#K9.Du kan även vända dig till Bostadsrättsnämnden (www.bostadsrattsnamnden.se) för att få ett vägledande yttrande avseende dina möjligheter att nå framgång med dina anspråk i detta avseende.
Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo