FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt14/10/2009

Jämkning av skadestånd p.g.a. berusning

Har en fråga Om vi säger att en tidningsutdelare som har druckit(berusat tillstånd) ska leverera tidningar till en granne som glömde salta sin uppfart, och han ramlar och bryter armen eller något liknande. Blir grannen då skyldig att ersätta den berusade tidningsutdelaren pga sveda och värk och arbetsförtjänst? Tidningsutdelare har ju gjorts sig skyldig till berusat tillstånd under arbetet, kan han fortfarande få skadestånd?, förmodar i så fall en nedsättning pga medvållande eller?

Lawline svarar

Först måste det konstateras om fastighetsägaren varit ansvarig för att isbekämpa sin uppfart (vilket torde vara fallet) och om det i så fall varit oaktsamt av denne att underlåta att göra detta. I regel anses det oaktsamt att underlåta att isbekämpa platser på sin fastighet där man vet att andra personer kan komma att vistas eller passera. Skulle isen ha uppkommit mycket sent på natten och tidningsbudet skadats innan fastighetsägaren haft en chans att sanda, skulle bedömningen möjligen bli en annan. Har halkan emellertid kunnat förutses, t.ex. genom väderleksprognoser, torde fastighetsägaren vara ålagd en plikt att handla för att förebygga en eventuell halkskada. Möjligheterna att underlåten isbekämpning inte skall medföra skadeståndsansvar är alltså små. Enligt din fråga har tidningsbudet skadat sig på så sätt att denne brutit armen och härav lidit förlust genom förlorad arbetsförtjänst samt sveda och värk. Dessa skador ersätts till följd av personskada (se 5 kap. 1 § skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1). Ett armbrott är ett klart exempel på en personskada. Då återstår frågan om vad tidningsutdelarens eventuella medvållande har för betydelse för fastighetsägarens skadeståndsskyldighet. Enligt 6 kap. 1 § 1 st. skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207#K6P1S1) kan skadeståndsskyldigheten jämkas om den skadelidande (tidningsbudet) själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Enligt lagrummets sista stycke, skall en eventuell jämkning ske efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Kan det konstateras att tidningsbudet varit åtminstone grovt oaktsamt, finns alltså möjlighet till jämkning av skadeståndet. Det är dock sällsynt att jämkning förekommer p.g.a. grov vårdlös medverkan till personskada. Som princip gäller att vårdlösheten betraktas som grov endast om den är av mycket allvarligt slag. Den skadelidande skall ha handlat med betydande hänsynslöshet och nonchalans och därigenom visat uppenbar likgiltighet för sitt eget liv och hälsa eller agerat på ett sätt som medfört risk för andra än honom själv. Härav följer att berusning inte utgör en tillräcklig grund för att motivera jämkning. Fastighetsägaren torde därför vara fullt ersättningsskyldig för tidningsbudets personskador. Med vänlig hälsning
Linus JonsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”