FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/06/2009

Arbetsbrist

Har, som så många andra, frågor kring uppsägning. Min arbetsgivare vill reducera säljavdelningen från tre till två personer och hävdar att man inte har råd att ha en så \"stor\" säljavdelningen. Jag tolkar det som att vi är uppsagda av ekonomiska skäl och inte arbetsbrist skäl. Hittar dock inget när jag letar på detta. Fråga två: samtidigt har man anställt en konsultsäljare på en annan avdelning trots att vi som säljer andra typer av tjänster har lång erfarenhet av konsultförsäljning. Vad gäller för detta?

Lawline svarar

Hej! För att en uppsägning av en tillsvidareanställning ska vara förenlig med LAS krävs sakliga skäl, se LAS 7§. Sakliga skäl delas in i dels personliga skäl, dels arbetsbrist. Uppsägningar pga. personliga skäl är uppsägningar som hänför sig till arbetstagaren personligen (jfr. LAS 7§ 4st). I arbetsdomstolens praxis har arbetsbrist givits en negativ innebörd som beror på något annat än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen. Begreppet omfattar konkret brist på arbetsuppgifter, men även att arbetsgivaren av exv. företagsekonomiska skäl anser att det är befogat att säga upp arbetstagare. Det behöver således inte finnas någon brist på arbetsuppgifter för att det ska vara fråga om arbetsbrist, begreppet är ett juridiskt begrepp. I AD 1993 nr 101 resonerar AD kring definitionen. Där påpekas att arbetsgivaren i kraft av sin företagsledning kan besluta om nedskärningar, omorganisationer, ändringar av verksamhetens inriktning, avgöra hur många anställda det ska finnas för olika uppgifter m.m. Domstolen går dock ej närmare in på frågor om det är berättigat från företagsekonomisk synpunkt att genomföra en förändring. Mot bakgrund av detta är det således fråga om arbetsbrist när arbetsgivaren i ditt fall väljer att reducera säljavdelningen från tre till två personer pga. ekonomiska skäl. Vid uppsägning pga. arbetsbrist ska först och främst turordningsreglerna iakttagas, se LAS 22§. Dessutom gäller enligt LAS 7§ 2st att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren istället bereder annat arbete hos sig. Endast lediga befattningar omfattas, dvs. någon skyldighet att inreda nya permanenta tjänster finns inte. Jag tolkar din fråga som att tjänsten som konsultsäljare var ledig vid uppsägningen. Nästa steg att utreda är huruvida du hade ”tillräckliga kvalifikationer” för denna befattning. Med detta avses att arbetstagaren inom rimlig tid kan lära sig de nya arbetsuppgifterna, dock krävs ej att arbetstagaren från början fullständigt behärskar de nya arbetsuppgifterna. Med kvalifikationer avses utbildning, yrkeserfarenhet, men även personlig lämplighet. Vad gäller kravet på tillräckliga kvalifikationer får arbetsgivaren inte uppställa skenkrav och ofta gör man en jämförelse med det arbete som arbetstagaren utfört tidigare. Vid brott mot LAS 7§ aktualiseras dels ogiltigförklaring av uppsägningen (LAS 34§), dels skadeståndsersättning (LAS 38§). LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80. Med vänlig hälsning
Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000