FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/10/2009

Jäv i kammarrätten

Hej! Har haft samma ärende i kammarrätten 2 ggr med några års mellanrum och fått avslag även andra gången.Det var samma personer som beslutade båda gångerna,det känns absolut inte ok.Är det rätt?

Lawline svarar

Hej, Av din fråga framgår inte vad du anser är fel med kammarrättens dom. Objektivitetsprincipen som finns grundlagsstadgad i 1 kap. 9 § Regeringsformen, se https://lagen.nu/1974:152#K1, anger att domstolen ska iaktta saklighet och opartiskhet. Detta innebär att avgöranden inte får grundas på exempelvis personliga intressen eller hänsyn får tas andra omständigheter. Enligt 41 § Förvaltningsprocesslagen (FPL) gäller samma jävsbestämmelser för domare i förvaltningsdomstol (som kammarrätten är) som i allmän domstol, se https://lagen.nu/1971:291#R11. I 4 kap. 13 § Rättegångsbalken (RB) räknas upp en rad situationer då domare anses jävig och alltså inte ska handlägga ett mål. Den i din fråga beskrivna situationen finns inte uppräknad. Däremot stadgas i 10 p. att jäv kan föreligga i andra situationer då särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till domares opartiskhet, se https://lagen.nu/1942:740#K4. Enligt 4 kap. 14 § 2 st. RB, se https://lagen.nu/1942:740#K4, ska part som vill göra invändning om jäv göra detta snarast efter att man fått reda på den jävsgrundande omständigheten. Tilläggas kan att situationen att samma domare får döma samma ansökan/mål två gånger inte förekommer på samma sätt i de allmänna domstolarna på grund av andra regler om rättskraft. Det finns ingen principiell regel mot att samma domare i förvaltningsdomstol dömer samma fråga två gånger. Om det inte finns någon annan jävsgrundande omständighet är det alltså inte troligt att domarnas objektivitet kan angripas. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo