FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning27/04/2009

Utmätning av makas skuld

Min maka kommer att drabbas av en skatteskuld som hon ej kan betala. Kan jag drabbas? T.ex att man vid en utmätning tar egendom som finns i boet. Jag äger bl.a maskiner till betydande belopp.

Lawline svarar

Hej!Skulder är personliga även för gifta. Huvudregeln vid utmätning av lös egendom är att det måste framgå att egendomen tillhör gäldenären, se UB 4 kap. 17 §. Det är kronofogden som har bevisbördan för att så är fallet.När det gäller gifta finns det dock en presumtionsregel i UB 4 kap. 19 §. Den innebär att egendom som de gifta har i sin gemensamma besittning (exempelvis egendom som finns i det gemensamma hemmet) anses tillhöra gäldenären. Presumtionen kan dock brytas om det görs sannolikt att egendomen ägs tillsammans av de gifta, i så fall kan bara den del som tillhör gäldenären (din maka) utmätas. Vidare bryts presumtionen om det framgår att egendomen tillhör endast dig och då kan utmätning inte ske. För att visa att samäganderätt eller ensam äganderätt för dig föreligger kan du exempelvis åberopa kvitton, avtal, uttag från bankkonto med mera.Utsökningsbalken (UB) hittar du https://lagen.nu/1981:774.Med vänlig hälsning

Erik SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?