FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/03/2009

Ersättning för skada som orsakats av hund?

Jag gick hem till en vän som äger en stor hund. Den hoppade på mig åtskilliga gånger och jag försökte säga till, inget hjälpte. Vi var på promenad med den och även då var den stirrig runt mig. Min vän förklarade att eftersom jag var nervös så agerade hennes hund på detta sätt. Vi kom in och min vän lämnade hallen varpå hunden springer mot mig. Jag säger nej men hunden hoppar upp och biter tag i min jackärm som jag håller mot huvudet. Jag kommer inte till sjada, men till följd på detta så får jag ett stort jack/reva i min skinnjacka. Hon vägrar ersätta mig då jag bad om att få ersättning. Hon anser att jag har en bidragande orsak till problemet genom att jag inte tydligen sagt till hunden ordenligt och att jag verkat nervös. Hur går man vidare?

Lawline svarar

Hej! För hundar har ägaren vad som kallas ett strikt skadeståndsansvar vilket innebär att ägaren är skadeståndsskyldig för den skada som hunden orsakat oavsett om han/hon har varit oaktsam eller inte, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Skadan i din jacka är en s.k. sakskada, ersättningen för sådan omfattar enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen reparationskostnader, värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan. Även om det rör sig om ett strikt skadeståndsansvar är bestämmelsen om medverkan till skada i 6 kap. 1 § skadeståndslagen tillämplig eftersom det rör sig om en allmän skadeståndsrättslig princip. Det innebär att ersättningen kan komma att jämkas (nedsättas) om du skulle befinnas ha agerat oaktsamt när skadan uppkom. Det kräver alltså oaktsamhet från din sida. Oaktsamhet (vårdslöshet) i juridisk mening anses föreligga om personen (i det här fallet den skadelidande) inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat i samma situation. Allmänt kan sägas att ju större risken för skada är, desto högre krav ställs på personen i fråga. I ditt fall rör det sig snarare om en (påstådd) underlåtenhet att handla – att du inte skulle ha sagt till hunden ordentligt; underlåtenhet kan vara vårdslöst men bara om det finns en skyldighet att handla (en handlingsplikt). Någon sådan handlingsplikt torde enligt min bedömning inte föreligga i ett fall som detta. Du bör därför inte ha ansetts medverkat till skadan utan vara berättigad till full ersättning för sakskada så som jag angett ovan. Sammanfattningsvis bör du alltså återigen vända dig till din vän med ditt anspråk på ersättning. Ytterst kan det bli en fråga som får avgöras i domstol. M.v.h.
Sofia Waadeland GrönesjöRådgivare
Hittade du inte det du sökte?