FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/03/2009

Vilka uppgifter ska finnas i anställningsavtal

Hej, Vilka uppgifter om arbetsgivare resp- arbetstagare måste finna med i ett anställningsavtal?

Lawline svarar

Detta reglerar i lagen om anställningsskydd (LAS) paragraf 6c-6g som du finner https://lagen.nu/1982:80 Den mest grundläggande regeln är 6 c § som stadgar: Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information. Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter: * 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen. * 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. * 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt o a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, o b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, o c) vid provanställning: prövotidens längd. * 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut. * 5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. * 6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall. De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?