FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/07/2006

Konkurrensklausuler i anställningsavtal

Jag är en journalist som vill gå från ett magasin till ett konkurrerande. I mitt kontrakt finns en konkurrensklausul som företaget nu vill utnyttja, som säger att jag inte får gå till en konkurrent under tre månader efter uppsägningstidens slut (med betalning). Jag sitter inte i ledningsposition, jobbar inte med marknad eller ekonomi utan med journalistiken vilket är föränderligt och inte bör räknas som företagshemlighet enligt mig, eftersom saker och ting förändras och artiklar ofta planeras i sista stund. Det står att jag måste betala 50 000 kronor om jag bryter mot klausulen. Gäller verkligen den? Företaget jag jobbar på är inte anslutet till något kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej! I ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Detta lojalitetskrav ingår som ett led i anställningsavtalet och innebär att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Ett sätt att förhindra arbetstagaren från att skada arbetsgivaren är just att inta en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Konkurrensklausuler är därför i allmänhet tillåtna. Detta innebär emellertid inte att konkurrensklausuler får ha vilket innehåll som helst. Av 38 § avtalslagen följer att konkurrensklausuler inte gäller mot den som utfäst sig att inte utöva konkurrerande verksamhet om sådan klausul sträcker sig längre än vad som är nödvändigt. I praxis, dvs. avgöranden från arbetsdomstolen (AD) har detta tagit sitt uttryck i att konkurrensklausuler i anställningsavtal skall tolkas restriktivt. Klausuler som endast syftat till att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens har helt underkänts (AD 1984 nr 20). En slutsats som dragits av det avgörandet är att man i varje fall numera inte godtar konkurrensklausuler som rättsligt bindande om de har enbart ett sådant syfte (AD 1991 nr 38). I ditt fall måste du alltså ta ställning till om klausulen har till syfte att enbart hålla kvar dig eller om du faktiskt besitter sådan know-how som skulle kunna medföra skada för arbetsgivaren om du lämnade verksamheten för en konkurrent. Skulle fallet vara det förstnämnda kan klausulen komma att betraktas som ogiltig i domstol. Något som dock måste beaktas är att tiden, dvs. 3 mån, inte är särskilt lång vid jämförelse med de tvister som prövats i AD. Där har det ofta rört sig om begränsningar som löper under 1 års tid eller mer. Beträffande vitesklausulen kan denna komma att jämkas enligt 36 § AvtL om den anses vara oskälig. Det är svårt på förhand att säga om så skulle vara fallet eftersom det avgörs efter en samlad bedömning. Sammanfattningsvis; Konkurrensklausuler är giltiga men kan i domstol komma att jämkas eller helt underkännas. I ditt fall måste avgöras om klausulen endast har till syfte att hålla kvar dig eller om den skall hindra dig från att använda dig av know-how från arbetsgivaren i konkurrerande syfte. För att du skall kunna få klausulen ogiltigförklarad måste detta prövas av domstol. En sådan talan behandlas först i tingsrätt och sedan i AD. Vitesbeloppet som görs gällande i avtalet kan ev. komma att jämkas enligt 36 § AvtL. Lycka till! Med vänlig hälsning
David LilloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”