FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/06/2009

Uttaxering i samfällighetsförening

Vad räknas som permanent boende och vad innebär ett fritidsboende? Har problem med en samfällighetsförening. De anser att jag nyttjar mitt fritidsboende för mycket. Jag har bostad i stan och är dessutom skriven där. Medlemmar i styrelsen kontrollerar mina soptunnor och håller koll på mig! Detta känns mycket otrevligt. De tar dessutom ut en kostnad för perm. boende fast stugan är reg. som fritidshus och jag använder den också i detta ändamål.. Jag har ifrågasatt detta och bett om pengar tillbaka, men de bara ignorerar mig och fortsätter dessutom ta ut för hög summa. Vad har jag för möjligheter? Nu ha jag åter igen fått ett inbetalningskort med avgift för perm. boende. samma resa igen alltså! Man är mycket otrevlig, när jag ber om ett nytt inbetalningskort och ändrad summa. Jag vill inte vara med i denna samfällighetsförening. Har aldrig givit mitt medgivande eller haft någon som helst nytta av den eller dess medlemmar, tvärtom endast otrevligheter och ignorans. Hjälp mig! Får de ta ut straffavgifter för utebliven medverkan under städdagarna? Vi är ett antal som pga fysiska orsaker ej kan delta. De tar då ut straffavgifter för detta. Sist hade de fest för pengarna och endast de som var med under städdagarna var välkomna. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Det finns ingen legaldefiniton för vad som utgör ett permanent boende och fritidsboende i en samfällighetsförening. Det jag kan råda dig till är att läsa igenom föreningens stadgar och se vad som sägs där om hur man definierar detta. Den enskilda medlemmens ansvar gentemot samfällighetsföreningen beror i första hand på vad som beslutats av föreningens stämma eller annars står i föreningens stadgar och i andra hand på vad som stadgas i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter se https://lagen.nu/1973:1150. Den avgift ni i föreningen betalar in grundar sig på den utgifts- och inkomststat som styrelsen är skyldig att upprätta innan uttaxering. Där står det hur stora utgifterna beräknas bli för förvaltningen under året och hur mycket man behöver få in från sina medlemmar för att täcka detta. Budgetförslaget ska sedan godkännas av stämman (41 § 1 st. SFL). Vad du verkar ha invändningar emot är däremot inte budgeten som sådan utan det belopp som du har förelagts att betala genom det inbetalningskort som skickats till dig. Beräkningen för vad varje medlem ska betala finns i den s.k. debiteringslängden, här kan alltså beräkningen utgå ifrån om man är permanent eller fritidsboende (beroende på vad som står i stadgarna). Debiteringslängden ska läggas fram på er föreningsstämma för att du och andra medlemmar ska kunna granska den och se om det förekommer eventuella felaktigheter (42 § SFL). Här har jag utgått ifrån vad som stadgas i SFL men stadgarna kan föreskriva en annan form av debitering. Det jag kan råda dig till är att närvara vid stämman för att se hur diskussionerna går och hur man har tänkt vid upprättandet av debiteringslängden. Om du är missnöjd över uttaxeringen kan du väcka talan om rättelse mot föreningen hos fastighetsdomstolen inom fyra veckor från den dag då debiteringslängden lades fram på föreningsstämman (46 § SFL). Väcker du inte talan inom denna frist spelar det ingen roll hur fel de har, då har du ingen möjlighet att påverka uttaxeringen. Vad det gäller de straffavgifter som föreningen tar ut för att man inte deltar i städningen kan också ha reglerats i stadgarna. Du får helt enkelt titta där vad som står om detta, om du fortfarande känner dig förfördelad kan du väcka talan vid tingsrätt och klandra det beslutet. Då medlemskapet i en samfällighetsförening är obligatoriskt från det att du förvärvar fastigheten råder jag dig att återigen försöka prata med styrelsen och medlemmarna och försöka komma fram till en lösning som alla kan känna sig nöjda med. Även om du ”får rätt” behöver det inte innebära att situationen blir lättare för dig. Vänligen
Natalie LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”