FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/12/2008

Möjlighet att under process åberopa nytt vittne

Hur långt in i en process kan jag kalla extra vittnen och vilka skäl krävs? Det är ett dispositivt tvistemål där vi förelagts att slutföra vår talan vilket vi gjort men med en reservation om att ytterligare kan tillkomma. De vittnen vi fått fram är dock av största vikt för utgången i målet

Lawline svarar

Tingsrätten får vid dispositiva mål förelägga parterna att slutlig bestämma sin talan. Har tingsrätten gjort detta får en part som huvudregel inte åberopa ny bevisning som exempelvis vittnen. För att ett föreläggande skall få utfärdas krävs emellertid att det är påkallat med hänsyn till hur parten har utfört sin talan tidigare under målets handläggning. Trots föreläggande får part åberopa ny bevisning om han har haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa beviset tidigare enligt 42 kapitlet 15 § rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740. Vad som är giltig ursäkt har HD tagit ställning till i NJA 2006 s 326. Förutom detta finns inget hinder att i tingsrätten åberopa ny bevisning förutom 43 kapitlet 10 § som hindrar part från att vänta med att åberopa ny bevisning i syfte att överrumpla motparten. I hovrätten får en part endast åberopa ny bevisning om han har en giltig ursäkt till varför han inte åberopat denna tidigare enligt 50 kapitlet 25 § rättegångsbalken. I propositionen 1999/2000:26 har regeringen uttalat att kravet på ”giltig ursäkt” är lägre enligt 42:15 än 50:25. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo