FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt04/12/2008

Ersättning vid våldtäkt mot barn

För två år sedan blev jag våldtagen av en kille som var sjutton, jag var tolv då. Brottet är anmält till polisen och nu efter ett tag har jag börjat fundera på om jag skulle kunna få skadestånd och i så fall hur mycket. Jag undrar hur jag ska göra om jag vill ha det, och om det skulle kunna vara försent. Tack så mycket!

Lawline svarar

Hej! Det aktuella brottet i ditt fall är våldtäkt mot barn som regleras i 6 kapitlet 4 § Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K6 . Enligt 2 kapitlet 3 § skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207 , ska den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ersätta den skada som kränkningen innebär. Våldtäkt mot barn innefattas av denna regel. I 2 kapitlet 4 § skadeståndslagen ska en person som vållat sådan skada innan han fyllt arton år ersätta denna i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. I ditt fall rör det sig dock om ett allvarligt brott och gärningsmannen är sjutton år, d.v.s. nära arton. Därför torde ett högre skadestånd ändå komma ifråga. Det är för sent att få skadestånd om skadeståndsanspråket är preskriberat. Enligt 3 § preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130 , preskriberas en fordran om skadestånd inte förrän brottet har preskriberats. Enligt 35 kapitlet 1 § 3 punkten och 4 § BrB preskriberas våldtäkt mot barn tio år efter gärningen ägt rum. Det är alltså inte för sent att få skadestånd. Vad gäller ersättningens storlek så kan jag inte ge dig någon exakt bedömning. Det kan dock sägas att våldtäkt av vuxna enligt praxis brukar bedömas till runt 75 000 kr. Brottet våldtäkt mot barn förutsätter inte våld på samma sätt som våldtäkt mot vuxna varför ersättningen i praxis bedöms högre för våldtäkt. Om det i ditt fall kan bevisas att våld verkligen förekommit så kan du argumentera för att ersättningsnivån ska jämställas med vad som gäller för våldtäkt. I fall av våldtäkt mot barn ligger ersättningsnivån alltså vanligast något lägre, 50 000 till 60 000 kr. I en eventuell rättsprocess måste åklagaren bevisa bortom rimligt tvivel att den tilltalade hade sex eller genomförde en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförligt med samlag. Det behöver dock inte bevisas att våld förekommit för att våldtäkt mot barn ska komma ifråga. Du kan kontakta polisen som kan koppla in en åklagare om detta redan inte är gjort. I en framtida rättegång kommer händelseförloppet att behöva återberättas och undersökas kritiskt och du kan få svåra frågor om vad som hände. Det finns dock stöd att få för att klara sådant så bra som möjligt. T.ex. kan du få ett så kallat målsägandebiträde som kan hjälpa dig i rättsprocessen. Om en rättsprocess inte kan komma till stånd t.ex. p.g.a. att gärningsmannen inte går att finna finns ändå vissa möjligheter till ersättning. Du kan i sådant fall få ersättning antingen av ditt försäkringsbolag eller av Brottsoffermyndigheten genom brottsskadeersättning, se brottsskadelagen https://lagen.nu/1978:413 . Enligt 2 § brottsskadelagen betalas brottsskadeersättning till den som genom brott blivit allvarligt kränkt. Det krävs att det finns en utredning som visar att fysiska eller/och psykiska skador uppkommit som följd av brottet. Ersättningen varierar beroende på hur allvarlig kränkningen kan anses vara. För våldtäkt mot barn är dock nivån likvärdig med skadestånd, d.v.s. runt 50 000 kr. Du kan dock läsa mer om hur specifika fall har bedömts på Brottsoffermyndighetens hemsida http://www.brottsoffermyndigheten.se under ”aktuella beslut” under brottsskadeersättningslänken till vänster. Du kan även få mer information och hjälp på Brottsofferportalen http://www.brottsofferportalen.se/default.asp?id=1507 . Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”