Kan bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?

2006-04-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan man som bostadsrättsförening neka en köpare att köpa en lägenhet och i så fall i vilka fall kan man neka?
SVAR
En av huvudprinciperna i bostadsrättslagen (här ) är att en bostadsrättshavare ska ha rätt att förfoga över det förmögenhetsvärde som bostadsrätten representerar om denne inte vill eller kan utnyttja bostadsrätten själv. Eftersom denne inte kan få tillbaka sina medel från föreningen har föreningen endast begränsade möjligheter att motsätta sig försäljningar av bostadsrätten till annan. Det som avgör saken är om köparen har rätt till medlemskap i föreningen. Köpet av en bostadsrätt är inte definitiv förrän köparen har antagits som medlem i föreningen, och om denne inte antas är köpet ogiltigt, se 6 kap 5 § bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen bestämmer alltså om köparen ska antas som medlem. Det är viktigt att föreningen inte onödigt hindrar en köpare medlemskap eftersom det i sådana fall skulle försvåra för en bostadsrättshavare att sälja sin bostadsrätt och tillgodogöra sig förmögenhetsvärdet. Därför gäller som huvudregel 2 kap 3 § bostadsrättslagen, att föreningen inte får vägra en köpare inträde om villkoren för medlemskap i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Förutsatt att villkoren i stadgarna är uppfyllda så gör bestämmelsen så att det endast är objektiva skäl som kan hindra att en köpare antas som medlem, dvs personliga motsättningar till styrelsen får inte spela någon roll. Det som kan hindra att man antas som medlem är om man är påtagligt misskötsam eller insolvent, dock ska även detta vara något som i undantagsfall får användas för att vägra medlemskap.

Det som således styr om en köpare ska antas som medlem är bostadsrättsföreningens stadgar. Föreningen kan här ha vissa speciella krav för medlemskap, t.ex. att en person ska vara medlem i en viss förening, ska vara av viss kategori (t.ex. pensionärer) eller vara anställd i ett visst företag. Dock är sådana klausuler ganska ovanliga och om de finns så är det viktigt att inte läsa in mer i dem än vad de klart utsäger, de ska tolkas restriktivt.

Ifall en köpare uppfyller villkoren i föreningens stadgar för medlemskap så kan han följaktligen i regel inte nekas att köpa en bostadsrätt.

Dock ska bara en parentes tilläggas att ifall föreningen i sina stadgar har angivit hur ersättningen för deras bostadsrätter ska beräknas, så kan de även föreskriva (enligt 9 kap 5 § 1 st 6 p bostadsrättslagen) att en köpare inte får bli medlem om denne har betalat ett otillåtet överpris. Ifall detta har föreskrivits så kan alltså en köpare nekas att köpa en lägenhet ifall han har betalat ett överpris som föreningen inte godtar enligt sina stadgar.

Mvh
Anna Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1996)
2020-11-17 Får en granne utan tillstånd klippa ner en gemensamt ägd häck?
2020-11-11 Skriftlighetskravet för gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-11-05 Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?
2020-11-02 Hur länge får ett upplåtelseavtal gälla?

Alla besvarade frågor (86382)