FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/11/2005

Samäganderätt av fast egendom

Vad gäller för fast egendom som ägs av tre parter? En part äger 50 % och de två andra 25%? Får alla göra hur de vill på egendomen/fastighet? Samägandeavtal finns inte! Hur skall man juridiskt få stöd för förändringar man vill göra resp. inte göra? Annette

Lawline svarar

För att samäganderätt skall uppstå krävs inget explicit obligationsrättsligt förhållande i egentlig mening mellan de involverade; avsaknaden av ett avtal mellan er hindrar alltså inte att samäganderätt ändå uppstår. Samäganderätt har som institut inom svensk rätt en lång historia och detta rättsförhållande regleras i en av våra absolut äldsta författningar: lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (SamägL). Nämnda lag hittar du i sin helhet http://lagen.nu/1904:48_s.1#P1 . All juridisk kuriosa å sido kan vi först konstatera att förfogande över det samfällda godset kräver samtliga delägares samtycke – att en av delägarna äger en större ideell andel i godset innebär inte att han/hon ”kan köra över” de övriga. Endast för ex. brådskande reparationer kan en eller flera delägare agera på egen hand utan övrigas godkännande. Den eller de frånvarande får i efterhand stå för sin del av kostnaderna. Även i övrigt bär delägarna sin del i kostnaderna för underhållet av samfälldheten, beräknat som motsvarande deras ideella andel. (SamägL 2 och 15 §§) Skulle mera varaktig oenighet uppstå mellan delägarna kan domstol, på ansökan av en eller flera av delägarna, förordna om att godset, under en viss bestämd tid, skall omhändertas av en god man, som utses av rätten. (SamägL 3 §) Delägare kan även på eget bevåg ansöka om att det samägda, ”för gemensam räkning”, skall säljas på offentlig auktion. (SamägL 6 §) Övriga ägare kan begära anstånd med sådan försäljning, om de kan visa på ”synnerliga” skäl därför Över sin andel förfogar varje delägare fritt, såtillvida att han/hon kan sälja denna utan att övriga kan motsätta sig detta. Avhändelse av en andel av en fastighet kräver en skriftlig handling. Denna undertecknas av både överlåtaren och förvärvaren, som sedan är skyldig att söka lagfart på sitt förvärv. Hoppas att jag klargjort läget något så när för dig. Om du fortfarande har några frågor får du självklart gärna höra av dig till min e-post-adress, så hjälper jag till så gott jag kan.
Joel LaackRådgivare