FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/08/2008

Köp av fastighet med bostadsarrende

Jag ska kanske köpa hus men en bit av tillhörande mark blir ut arrenderat till ett fridtids hus. Vad gäller här? När kan jag säga upp arrendet, kan jag göra det överhuvudtaget som ny ägare av marken? Vad händer med fridtidshuset? Tack för svar

Lawline svarar

Vid överlåtelse av fastighet gäller arrendeavtalet normalt mot nya ägaren om arrendeavtalet är skriftligt och tillträdet till arrendestället skett före överlåtelsen, enligt 7 kapitlet 13 § jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994). Arrendeavtalet fortsätter att gälla mot den nya fastighetsägaren enligt vad som är skrivet i det skriftliga avtalet. Ett arrendeavtal gällande fritidshus ska vara tidsbestämt och kan skrivas på fem år eller arrendatorns livstid enligt 10 kapitlet 2 § jordabalken. Arrendeavtalet kan sägas upp efter avtalstidens utgång. Regler för hur uppsägningen ska göras finns reglerat i 10 kapitlet 3 §, samt 8 kapitlet 8 § jordabalken. Vid arrende av denna form är viktigt att komma ihåg att arrendatorn normalt sett har besittningsskydd det vill säga rätt att få avtalet förlängt vid uppsägning från jordägaren, enligt 10 kapitlet 5 § jordabalken. Rätten till förlängning kan bland annat upphöra genom att arrendatorn åsidosätter sina förpliktelser eller om jordägaren gör sannolikt att arrendestället ska användas för bebyggelse av annat slag än som avses med upplåtelsen. Ett exempel på där förlängningsrätten inte ansetts gälla är RH 1982:130. Enligt rättsfallet var besittningsskyddet borta då jordägaren avsåg att bygga ett bostadshus för permanentboende på arrendestället där det låg en omodern fritidsstuga. Vid uppsägning ska arrendatorn erbjuda jordägaren att lösa in huset. Om jordägaren inte svarar inom en månad svarat sig villig att inlösa huset får arrendatorn föra bort det enligt 8 kapitlet 21 § jordabalken. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000