FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/05/2006

Bygglov trots servitut?

Hej, Får en byggnadsnämnd trots kännedom om servitut ge bygglov för nybyggnation av ett fritidshus som ligger på ett område som belastas av servitut (parkeringsplats, jordkällare). Fritidshusets placering kommer väsentligen att inskränka den härskande fastighetens möjlighet att utnyttja servitutsrätten? Tack på förhand!

Lawline svarar

Det är svårt att säga om det är rätt eller fel att lämna bygglov för fritidshus på den servitutsbelastade tomten. Beroende på om tomten ligger inom detaljplanelagt område eller inte gäller lite olika regler för bygglov. Reglerna om bygglov finns i plan och bygglagens, PBL, åttonde kapitel (se http://lagen.nu/1987:10#K8). Inom planlagt område gäller 11 § i 8 kap PBL, vilken bland annat hänvisar tillbaka till 3 kap 1-2 §§ och 10-18 §§ i PBL. I PBL 3:2 stadgas att bygglovet inte får innebära betydande olägenheter för omgivningen. Det kan kanske anses innebära en betydande olägenhet att servitutets användning minskar. Utom planlagt område gäller 12 § i 8 kap PBL, denna hänvisar likaså tillbaka till 3 kap 1-2 §§ och 10-18 §§. Skillnaden mellan de två är att ingen hänsyn måste tas till detaljplanen för området enligt 12 § eftersom att området inte har planlagts. Tyvärr går det inte att säga helt säkert om det är godtagbart att lämna bygglov eller inte trots att servitutet inskränks. Det skulle som sagt kunna utgöra en väsentlig olägenhet beroende på graden av inskränkning och nödvändighet av servitut. Enligt rättsfallet RÅ 1991 ref 46 utgjorde en nybyggnation som skymde ett bakomvarandes hus sjöutsikt en väsentlig olägenhet. Vid bedömningen om något utgör en väsentlig olägenhet eller inte måste ske mot bakgrund av samtliga föreliggande utsikter. Exempelvis hur en detaljplan ser ut kan vägas in i detta men också läge och användningssätt.
Oscar BjörkmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000