FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt15/08/2008

Skadeståndsansvar för VD

Hej! Jag undrar om det finns något speciellt skadeståndsrättsligt ansvar för en VD i ett bolag? Tack för hjälpen! //Maria

Lawline svarar

Hej, I aktiebolagslagen (2005:551) [ABL] 29 kap. finns det särskilda skadeståndsrättsliga ansvarsregler för VD, styrelseledamot och stiftare (organledamöter). Syftet är att undvika överträdelser av ABL:s regler genom skadeståndssanktion, detta kallas för organansvar. Reglerna i 29 kap. ABL är generella och är avsedda att tillämpas vid sidan av de specialsanktioner som ABL tillhandahåller. Huvudregeln om skadeståndsansvar för VD finns i 29 kap. 1 § 1 st. ABL: ”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.” ABL:s regler om skadeståndsansvar är mer omfattande än allmänna skadeståndsregler, vilka endast ersätter sk ren förmögenhetsskada om brott ligger bakom, se 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207). Det är svårt att avgöra vilka handlingar som skall medföra skadeståndsansvar för organledamot. Rent allmänt kan man dock säga att dåliga affärer eller tidvis förlustbringande verksamhet inte räcker för att skadeståndsansvar skall inträda. Bolagsstämman kan fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD enligt 29 kap. 11 § ABL. Detta innebär ett godkännande av förvaltningen som organledamöterna vidtagit. Aktiebolagslagen finns http://lagen.nu/2005:551 Skadeståndslagen finns http://lagen.nu/1972:207 Med vänlig hälsning,
Carl Johan FahlanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000