FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/02/2008

Uppsägning i förtid av provanställning

Om en provanställning skall avslutas i förtid och inte förlängas, hur lång uppsägningstid gäller för mig och från arbetsgivaren. Behöver inte arbetsgivaren uppge några skäl till sitt beslut vid en uppsägning i förtid av provanställningen?

Lawline svarar

Hej! Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) får avtal om tidsbegränsad provanställning träffas, om prövotiden är högst sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning kan inte ske enligt LAS. Däremot kan åtgärden eventuellt angripas med stöd av andra rättsliga grunder såsom diskrimineringslagstiftningen. Enligt 31 § LAS ska en arbetsgivare som avser avbryta en provanställning i förtid underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Om arbetsgivaren vill att provanställningen inte skall gå över i en tillsvidareanställning, är denne alltså skyldig att underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan prövotiden löper ut. Vill han avbryta anställningen i förtid innebär 31 § LAS i praktiken att detta tar 14 dagar. Det är i och för sig möjligt att avbryta provanställningen omedelbart med stöd av 6 §, men då måste arbetsgivaren betala ersättning för lön under 14 dagar. Arbetsgivaren ådrar sig då i princip även en skyldighet att betala allmänt skadestånd för sitt brott mot 31 § LAS. För lagrum se http://www.lagen.nu/ . Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?