FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt15/02/2008

Väghållarens skadeståndsansvar vid cykelolycka

Hej. Jag cyklade på en cykelbana då jag fick sladd med bakhjulen. Orsaken till att jag sladdade var att det har pågått tidigare arbete tvärs över cykelbanan (som att de har dragit ledning eller kabel) och ej asfalterat igen, stenar och makadam var orsaken till sladden och i sin tur benbrotten. Cykelvägen var inte avspärrad som syns klart från bilder som finns från olyckplatsen. Ambulansen kom till olycksplatsen vid 23:30 och körde mig direkt till akuten, opererades sen dess tre gånger. Risk för men för livet kvarstår. Konsekvens för min del - sjukskrivning i 17 månader och rehabilitering pågår. Hur stora är möjligheterna till ersättning/skadestånd från cykelväghållaren (kommunen)? Jag har hemförsäkring och vuxenförsäkring hos IF men de skyller på tredjepart - i detta fall kommunen.

Lawline svarar

Hej! I Sverige är skadestånd avsett att ha en reparativ effekt, d.v.s. det ska avse att sätta den skadelidande i samma situation som om skadan aldrig skett. Den regel som är aktuell i ditt fall är 2 kap. 1 § skadeståndslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1972:207 . Ett antal förutsättningar måste vara uppfyllda för att skadestånd ska bli aktuellt enligt regeln ovan. Det måste röra sig om en skada som är orsakad av annan till följd av handling eller passivitet. Skadan ska ha varit en förutsebar effekt av handlingen eller passiviteten och vårdslöshet måste ha förelegat på skadevållarens sida. Vad som anses som vårdslöst blir upp till en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, med hänsyn till tidigare praxis. Den skadelidande har att bevisa samtliga av dessa förutsättningar. Det krävs att risken för en olycka kan ha ansetts vara en förutsebar effekt av att väghållaren antingen inte asfalterat igen eller satt upp varningsskyltar. Det är svårt för mig att göra någon korrekt bedömning endast med stöd av den information du lämnat i frågan. Men att ojämnheter i vägbanan skulle innebära en förhöjd risk för olyckor torde det väl inte råda något tvivel om. Kommunen eller det bolag som utfört vägarbetet har att återställa den icke-asfalterade vägdelen i det skick som den befanns innan arbetet på cykelvägen. Om cykelbanan i övrigt är asfalterad så gäller detta. Denna norm för väghållaren finns i Vägverkets föreskrifter om uppsättande av varningsskyltar i samband med arbete på väg (IFS 2003:1). Normen säger alltså att väghållaren har att återställa den del av vägen som varit utsatt för arbete och om så inte sker att sätta upp varningsskyltar i enlighet med föreskrifterna. Normerna är just avsedda att förhindra sådana olyckor som du råkat ut för. Detta torde alltså tyda på att kommunen varit oaktsam. Se 5 kap. 1 § skadeståndslagen för att se vad som täcks av skadeståndet. En del tyder alltså på att kommunen/väghållaren kan vara skadeståndsskyldig i ditt fall. Det är dock som sagt inte möjligt för mig att göra någon mer heltäckande bedömning utan att vara mer insatt i de konkreta omständigheterna. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att mer grundligt utreda omständigheterna i ditt fall. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare