FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/10/2007

Bundenhet p.g.a. passivitet?

Hej! Om jag som näringsidkare ringer upp en annan näringsidkare och ber om en prisuppgift (utan att vilja ingå ett avtal och låter det framgå) kan man då säga att jag har "förhandlat" med denne? Så att om jag sedan får en faktura, och struntar i denna, kan ha ansetts vara passiv och därigenom blivit bunden av ett avtal? Det jag undrar över är alltså om det faktum att jag bad om en prisuppgift kan anses som att jag har förhandlat? (21 § lag om handelasgentur)

Lawline svarar

Hej, Inledningsvis bör framhållas att det av frågan inte framgår huruvida förhållandena är sådana att lagen om handelsagentur är tillämplig. Om så är fallet, följer det emellertid av förarbetena (prop. 1990/91:63 s. 92) att det är huvudmannen som i en sådan situation har bevisbördan för att förhandlingar har ägt rum samtidigt som begreppet förhandling tycks ha en relativt vidsträckt innebörd (det finns dock inte något specifik definition). Om man istället ser till vad som gäller vid ingående av avtal i övrigt, kan sägas att såvida inget annat har avtalats parterna emellan, blir avtalslagens regler tillämpliga. I korthet innebär dessa att avtal kommer till stånd genom anbud och accept - ofta kallas detta för anbud-acceptmodellen. Denna bygger förenklat på att den ena parten (kallad anbudsgivare) först lämnar ett anbud, varefter den andre parten (kallad anbudsmottagare) svarar med en accept. Om accepten är likalydande med anbudet (d.v.s. att viljeförklaringarna överensstämmer) har i normala fall ett bindande avtal ingåtts. Vad beträffar din fråga, verkar det som att du enbart har begärt en prisuppgift samtidigt som du tydliggjort att du inte önskar ingå något avtal. Med andra ord tycks du inte ha lämnat något anbud och om situationen skulle uppfattas på detta sätt har således inte något avtal kommit till stånd. Nästa fråga blir i sådana fall huruvida det eventuellt skulle kunna finnas utrymme att betrakta det hela som en uppfordran att inkomma med anbud enligt avtalslagens 9 §. Om så skulle vara fallet har du nämligen en skyldighet att låta meddela motparten om att du inte är intresserad av att ingå något avtal. Detta gäller dock endast under förutsättning att du insett att anbudet framkallats genom din uppfordran. Jag har svårt att se hur det hela skulle kunna ses som en uppfordran med tanke på att det endast rör sig om en prisuppgift samtidigt som du uttryckligen framhållit att du inte önskar ingå något avtal. Då det i dessa situationer emellertid rör sig om bedömningar av olika parters insikter och subjektiva intryck av en situation – är det omöjligt att ge något svar mot den bakgrund som följer av frågan. Vad som dock är mycket viktigt att framhålla är att utgången alltid är beroende av vad en domstol kommer fram till efter en objektiv och samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Om lagen om handelsagentur är tillämplig bör man samtidigt ha i åtanke att det eventuellt kan finnas utrymme för att betrakta samtalet som en förhandling, varför du således har haft en skyldighet att reklamera för att undgå bundenhet. Lagen om handelsagentur hittar du http://lagen.nu/1991:351 Avtalslagen hittar du http://lagen.nu/1915:218 Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?