FrågaSKATTERÄTTÖvrigt18/11/2007

Värdegräns för inventarier

Vid vilket minipris räknas som inventarie

Lawline svarar

Hej Jag förutsätter nedan i mitt svar att syftet med din fråga är att du vill veta hur en särskild tillgång skall behandlas redovisningsmässigt men även skattemässigt. Inventarier tillhör kategorin anläggningstillgångar. Med anläggningstillgångar menas sådana tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, se Inkomstskattelagen (IL) 18 kapitlet 1 §. Utgifter för att anskaffa materiella anläggningstillgångar periodiseras genom att man gör så kallade avskrivningar. Om en anskaffning däremot utgörs av förbrukningsmaterial skall den kostnadsföras direkt under anskaffningsåret. I vissa fall kan dock även vad som klassificeras som inventarier kostnadsföras direkt. Detta gäller till exempel vid anskaffning av korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde. En korttidsinventarie definieras i 18 kapitlet 4 § IL som en inventarie med en ekonomisk livslängd, nyttjandetid, som understiger tre år. Av praxis framgår att man vid bedömningen av nyttjandetiden tar hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet. När det gäller inventarier av mindre värde finns inte någon bestämd värdegräns utsagd i lagen (18 kapitlet 4 §) utan denna anses variera från fall till fall beroende på en verksamhets art, omfattning med mera. En viss tillgång som skall avskrivas hos en mindre näringsidkare kan exempelvis omedelbart kostnadsföras i ett större företag. Skatteverket rekommenderar dock i dagsläget i sina allmänna råd (SKV A 2007:2) att mindre företag tillämpar en värdegräns om 10 000 kronor och större företag 20 000 kronor (exkl. moms). För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut är motsvarande värde 5 000 kronor. I rådet uttalas även att om ett företag samtidigt anskaffar flera inventarier som har ett naturligt samband med varandra skall beloppsgränserna tillämpas på dessa inventariers sammanlagda anskaffningsvärde, exempelvis en uppsättning stolar. Samma sak gäller om ett inventarieinköp utgör ett led i en större inventarieanskaffning. En sak kan således räknas som ett inventarie samtidigt som det behandlas på samma vis som förbrukningsmaterial i redovisning och beskattning. Inkomstskattelagen hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229 . Hoppas detta besvarar din fråga! Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo