FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/09/2007

Vikariat - muntligt avtal om tillsvidareanställning.

Om arbetsgivaren muntligen har lovat att en tillsvidareanställning kommer att ske efter utgången av ett 6 mån. vikariat, för att det skulle vara mest praktiskt att göra så. Men sedan drygt 3 v. innan viket går ut säger att det inte blir något av, trots att man är mycket nöjd med mitt arbete. Har man något att sätta emot då?

Lawline svarar

Hej Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för vikariat enligt 5 § 2 punkten i lagen om anställningsskydd (LAS). Vikariatet kännetecknas av att anställningen består så länge tjänstens ordinarie innehavare är ledig eller, om denne frånträtt tjänsten, intill dess tjänsten blir besatt med ordinarie innehavare. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än tre år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Så förefaller det idock nte vara i ditt fall. En tidsbegränsad anställning upphör i regel utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. I vissa fall aktualiseras dock regler om underrättelse och varsel m.m. Enligt LAS 15 § skall en arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden som i ditt fall så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas redan när anställningen börjar. Ett besked enligt LAS 15 § skall enligt LAS 16 § vara skriftligt. Detta krav på skriftlighet har karaktären av ordningsföreskrift. Den tidsbegränsade anställningen upphör även på grund av ett muntligt besked, men arbetsgivaren kan bli skyldig att utge skadestånd för sitt lagbrott. Arbetsgivaren kan även bli skyldig att utge skadestånd när han lämnat beskedet för sent eller med otillräckligt innehåll. En arbetsgivare som ger en arbetstagare besked om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra skall dessutom samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren i förekommande fall tillhör. Detta följer av LAS 30a §. Enligt LAS 38 § skall en arbetsgivare som bryter mot denna lag betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer. Sådant skadestånd kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Det ekonomiska skadeståndet skall som huvudregel motsvara arbetstagarens verkliga förlust. Ersättning för förlust begränsas dock för de som varit anställda i mindre än fem års tid till ett maximibelopp om 16 månadslöner. Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter fler månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren, som i ditt fall, varit anställd i sex månader, skall beloppet likväl motsvara sex månadslöner som mest. Ersättning för den kränkning lagbrottet inneburit, s.k. allmänt eller ideellt skadestånd, bestäms efter omständigheterna i det enskilda fallet. När det sen gäller det faktum att din arbetsgivare har lovat dig fortsatt anställning är det Avtalslagen som främst blir aktuell. Avtalslagen, som gäller för alla former av avtal i samhället, gäller också för anställningar. Detta medför att ett muntligt anställningsavtal är lika bindande som ett skriftligt. Skillnaden är att det givetvis är lättare att styrka en överenskommelse som är skriftlig, att den finns och vad den innehåller. Om det är endast du och din arbetsgivare som känner till vad ni muntligen överenskommit, dvs. att du skall fortsätta som tillsvidareanställd, kan det bli svårt för dig att driva din sak på grund av att ord står mot ord. Om du däremot har någon form av skriftligt stöd för din utsaga eller om det finns andra personer på arbetsplatsen som kan intyga vad som skett kan det vara värt att gå vidare. I sådant fall skulle du kunna hävda att du blivit uppsagd utan saklig grund alternativt felaktigen avskedad då du fått sluta när vikariatet löpt ut. Även detta kan utgöra grund för skadeståndanspråk gentemot din arbetsgivare. Mitt råd till dig är att vända dig till ditt lokala fackförbund för att få stöd och hjälp vid en eventuell process mot din arbetsgivare. Lag (1982:80) om anställningsskydd hittar du http://lagen.nu/1982:80 . Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000