FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/10/2005

Prestationsmätningar på arbetsplatsen

Är det tillåtet enligt lag att föra offentlig statistik på hur varje anställd jobbar? Jag tycker att det känns kränkande och lojaliteten gentemot företaget minskar. Jag har hört att facket har som tumregel att man inte ska föra offentlig statistik, men vi är inte kollektivanslutna.

Lawline svarar

Jag kan tyvärr inte ge dig ett säkert svar endast utifrån de omständigheter som framgår i frågan, men kommer nedan kortfattat att redogöra för vilka lagregler som gäller i din situation. Om din arbetsgivare för offentlig statistik på hur du jobbar, och statistiken direkt eller indirekt kan knytas till dig, är det att anse som behandling av personuppgifter och faller under bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. För att den behandling av personuppgifter som din arbetsgivare utför ska vara tillåten enligt PuL krävs bl.a. att ändamålet med behandlingen är tydligt beskrivet i förväg, sakligt grundat och att behandlingen verkligen har betydelse för arbetsförhållandet. Om personuppgifterna samlats in i ett särskilt syfte, får de sedan heller inte användas för ett annat syfte, som är oförenligt med det grundläggande ändamålet. Personuppgifterna måste också alltid behandlas i enlighet med god sed på arbetsmarknaden. Din arbetsgivare får vidare endast behandla uppgifterna om du har lämnat ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för vissa i lagen nämnda syften. Om ändamålet med behandlingen av personuppgifter innebär t.ex. en individuell prestationsmätning kan den vara tillåten om den är nödvändig och utförs för att uppfylla anställningsavtalet. Ett exempel på detta kan vara om den anställde jobbar på ackord och behandling av personuppgifter är en förutsättning för att beräkning och utbetalning av lön ska kunna ske. Det kan också vara tillåtet att behandla uppgifterna efter en intresseavvägning. Vid intresseavvägningen tar man hänsyn till bl.a. vilket syftet är med behandlingen, hur mätningen utförs, hur resultatet används o.s.v. Innehållet i fackliga överenskommelser kan också ha betydelse vid intresseavvägningen. Om de fackliga representanterna har motsatt sig behandlingen krävs starka skäl för att få utföra statistiken med stöd av en intresseavvägning Din arbetsgivare får alltså inte helt godtyckligt föra statistik över hur du arbetar, utan måste ha ett objektivt godtagbart syfte till behandlingen. Om han inte har det är behandlingen olaglig. Då en anställd motsätter sig behandling av personuppgifter om sig krävs också normalt starka skäl för att få fortsätta behandlingen. Att du inte är kollektivansluten påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i PuL, förutom att det kan väga in vid en sådan intresseavvägning som beskrivits ovan. För mer information om när en prestationsmätning i arbetslivet får ske enligt bestämmelserna i PuL klicka http://www.datainspektionen.se/puo/samrad/prestationsmatning.shtml .
Sofie OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000