FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt20/09/2007

Bilverkstad som utfört ej avtalat arbete

Hej! Har bilen på verkstad och vi kom överens om att bilverkstan skulle ringa med prisförslag på lagningen. 3 v senare ringer dom och meddelar att bilen är lagad o priset är mer än 30000:-... frågan är: vad har jag för rätt att få tillbaka min bil och kan dom ta min bil i besittning för bilens värde är inte ens 30000:- ?

Lawline svarar

Hej, I detta fall har det inte ingåtts något avtal mellan dig och bilfirman. Det ni kommit överens om var att verkstaden skulle undersöka och lämna kostnadsförslag på reparationen. Under sådana omständigheter skall Du inte vara skyldig att betala för reparationen. När man som i ditt fall har lämnat in bilen på verkstad är konsumenttjänstlagen tillämplig. Även om ni ingått avtal om att bilen skulle repareras torde du inte vara betalningsskyldig viket kan vara bra att veta om verkstaden kräver dig på betalning. I konsumenttjäntlagens 37 § står följande: "Har konsumenten uppdragit åt näringsidkaren att företa enbart förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten inte skyldig att betala för undersökningen, om han på grund av sedvana inom branschen eller i övrigt har haft skäl att anta att undersökningen skulle göras utan ersättning." När en konsument överväger att beställa en tjänst vill han ofta att en förberedande undersökning skall företas för att han skall få en rimlig uppfattning om vad tjänsten kommer att kosta eller hur mycket arbete som behöver göras. Du kan alltså vara skyldig att betala för den förberedande undersökningen men det beror på vad som är brukligt inom branschen. Här har dock bilverkstaden utfört arbete på bilen utan att ni kommit överens om detta. i 4 § samma lag sägs att näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt och han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Denna bestämmelse är allmän skyldighet men det finns ytterligare bestämmelser vad gäller näringsidkarens skyldighet att i vissa fall avråda konsumenten från att låta utföra en tjänst (6 §) och hans skyldighet att underrätta konsumenten om behov av tilläggsarbete (8 §). Dessa bestämmelser utgör i lagen särskilt reglerade utslag av näringsidkarens allmänna skyldighet att med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen i 6 § sägs att: "Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda honom från att låta utföra tjänsten. Om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än konsumenten hade kunnat räkna med, skall näringsidkaren underrätta konsumenten om förhållandet och begära hans anvisningar. Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, skall näringsidkaren avbryta påbörjat arbete. Detta gäller dock ej, om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten ändå önskar få tjänsten utförd." I enlighet med praxis hos allmänna reklamationsnämnden torde som en allmän riktlinje för bedömningen kunna uppställas att en reparation objektivt sett inte kan anses vara till rimlig ekonomisk nytta för konsumenten, om priset för tjänsten kan beräknas uppgå till eller överstiga hälften av föremålets antagna marknadsvärde. Enligt din uppgift var bilen i sig inte värd de 30 000 reparationen uppgick till. Vid sådana förhållanden skall bilverkstaden alltså avråda från att utföra reparationen. I 7 § sägs att om näringsidkaren åsidosätter vad som åligger honom enligt 6 §, alltså att avråda konsumenten, har denne inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den. Konsumenttjänstlagen hittar du http://lagen.nu/1985:716 . Vänligen
Christina WeilanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”